Πρόσληψη ειδικού συνεργάτη στο Επιμελητήριο Βοιωτίας

| 9 Μαρτίου 2018 | 0 Comments

Η ∆ιοικητική Επιτροπή του Επιµελητηρίου Βοιωτίας ανακοινώνει την πρόσληψη ενός (1) ειδικού επιστηµονικού συνεργάτη, για την κάλυψη των αναγκών οργάνωσης και διαχείρισης του Γενικού Εµπορικού Μητρώου (ΓΕΜΗ) και την υποστήριξη της λειτουργίας της Υπηρεσίας Μιας Στάσης (ΥΜΣ) στο Επιµελητηριο Βοιωτίας.

Αντικείµενο του προς ανάθεση έργου είναι:

• Η υποστήριξη και υποβοήθηση του καθηµερινού έργου της ∆ιοικητικής Επιτροπής.
• Η κάλυψη των αναγκών οργάνωσης και διαχείρισης του Γενικού Εµπορικού Μητρώου
(ΓΕΜΗ) και η υποστήριξη της λειτουργίας της Υπηρεσίας Μιας Στάσης (ΥΜΣ).
• Η αναβάθµιση της παρεχόµενης επιχειρηµατικής πληροφόρησης.
• Ο χειρισµός οποιουδήποτε άλλου θέµατος η ∆ιοικητική Επιτροπή αποφασίσει να του
αναθέσει.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σχόλια από Facebook

Σχόλια

Tags:

Category: ΒΟΙΩΤΙΑ, ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΛΙΒΑΔΕΙΑ

Απάντηση

error: Content is protected !!
shared on wplocker.com