- ΘΗΒΑ

Δήμος Θηβαίων: Απολογισμός δημοτικού έργου

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι

Ο απολογισμός του έργου του δεύτερου έτους της θητείας της δημοτικής αρχής, πέρα από την ενημέρωση των δημοτών μας για τα μέχρι τώρα πεπραγμένα του Δήμου, μας δίνει τη δυνατότητα και να εντοπίσουμε τα αδύνατα σημεία της μέχρι τώρα πορείας μας, και να εστιάσουμε στις προτεραιότητες μας για το επόμενο χρονικό διάστημα.

Τα κυρίαρχα ζητήματα για το Δήμο μας το προηγούμενο έτος, ήταν τρία.

Α. Κατ’ αρχήν, το θέμα της ολοκλήρωσης των έργων σύνδεσης της Θήβας με το δίκτυο της ΕΥΔΑΠ, για την ύδρευσή μας από το Μόρνο.

Έχοντας υλοποιήσει το μεγαλύτερο μέρος του έργου υδροδότησης της πόλης μας, από το κανάλι του Μόρνου, στο ΚΠΕ Θήβας, το οποίο είναι στην τελική φάση ολοκλήρωσης, ανακεφαλαιωτικά σημειώνουμε τα εξής:

1. Η ΔΕΥΑΘ φρόντισε με αίτηση κατ’ αρχήν στο Τεχνικό Συμβούλιο Έργων του Ν. Βοιωτίας και στη συνέχεια στο ΥΠΕΧΩΔΕ να ζητήσει και να πετύχει τον χαρακτηρισμό του έργου ως «ειδικής φύσεως» και «επείγον» καθώς και να εγκριθούν ειδικοί όροι ως προς την κρισιμότητα και την αρτιότητα της κατασκευής ( Σχετική Υπουργική απόφαση υπεγράφη στις 6/6/2008 από τον Υπουργό ΠΕΧΩΔΕ).

2. Το έργο εντάχθηκε για χρηματοδότηση στο πρόγραμμα Θησέας με την 747/1-­4-2008 απόφαση του ΥΠΕΣΔΔΑ με προϋπολογισμό και πίστωση έτους 2008, 1.000.000 € και φορέα υλοποίησης τη ΔΕΥΑΘ. Η εν λόγω απόφαση μας κοινοποιήθηκε στις 17/4/2008.

Στη συνέχεια (2009) επειδή το συμβατικό κόστος του έργου έφθανε το 1.348.300 €, σε συνεργασία με το Δήμο Θηβαίων, έγινε τροποποίηση του προγράμματος Θησέας και μεταφορά πιστώσεων ύψους 350.000 € από άλλα έργα της ΔΕΥΑΘ στο έργο υδροδότησης, για την εξασφάλιση της χρηματοδότησης του. Η σχετική απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής Θησέα Στερεάς Ελλάδας είναι η 95/28-05-2009.

3. Συντάχθηκε Προμελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου και κατατέθηκε αίτηση για έκδοση Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) με Α.Π.4184/20-5-2008 στην Περιφέρεια Αττικής (Δ/νση Περιβάλλοντος και Χωροταξίας), διότι η περιοχή εκτέλεσης του έργου (ΚΠΕ Θήβας) βρίσκεται εντός της περιφέρειας Αττικής.

Η κατάθεση της αίτησης έγινε μετά την έγκριση της αρμόδιας Πολεοδομίας Αρ.Απ.4771/673/08/5-5­2008 για τη χρήση γης, η οποία μας κοινοποιήθηκε στις 8/5/2008.

4. Για τη συμπλήρωση του φακέλου, έτσι ώστε να εκδοθεί η άδεια Περιβαλλοντικών Όρων, έπρεπε να εκδοθούν σχετικά έγγραφα από:

α. Αρχαιολογική υπηρεσία όπου εμπλέκονται οι Εφορείες Α’ Προϊστορικών (Πλάκα), Η’ Προϊστορικών (Θήβα) και Α’ Βυζαντινών Αρχαιοτήτων, καθότι η τοποθεσία του έργου βρίσκεται στην περιοχή του αρχαιολογικού χώρου του πεδίου της «Μάχης των Πλαταιών».

Μας κοινοποιήθηκε στις 23/6/2008.

β. Δασαρχείο Αιγάλεω (πράξη αποχαρακτηρισμού)

Μας δόθηκε στις 18/6/2008 και δημοσιεύτηκε με δική μας πρωτοβουλία στις 21-22/6/2008, προκειμένου να τελεσιδικήσει.

γ. Σύμφωνη γνώμη ΕΥΔΑΠ για την εκτέλεση του έργου και την διάθεση του απαραίτητου οικοπέδου

5. Με την απόφαση 140/91η Συνεδρίαση της 10-4-2008 του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΥΔΑΠ Παγίων μας παραχωρήθηκε η χρήση γης και μας παρέπεμψε στην ΕΥΔΑΠ Α.Ε. για το τεχνικό μέρος του έργου. Η ΕΥΔΑΠ ΑΕ. έθεσε, από την πρώτη στιγμή, ως προαπαιτούμενο για την υλοποίηση της υδροδότησης από δικά μας διυλιστήρια, την τακτοποίηση – ρύθμιση παλαιών οφειλών της ΔΕΥΑΘ από υδροδότηση του δικτύου μας, που συνεχίζεται ακόμα και σήμερα. Σε συνάντησή μας με τον Πρόεδρο της ΕΥΔΑΠ Α.Ε., παρουσία και του πρώην Δημάρχου κ. Σκούμα αναγνωρίσαμε τις οφειλές και συμφωνήθηκε να υπάρξει ευνοϊκή ρύθμιση άτοκης εξόφλησης του παλαιού χρέους και βοήθεια της ΕΥΔΑΠ Α.Ε. για την υλοποίηση του νέου έργου υδροδότησης της πόλης μας από το κανάλι του Μόρνου. Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΥΑΘ και το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Θηβαίων ενέκριναν αυτή τη ρύθμιση η οποία υπεγράφη από τον κ. Δήμαρχο, τον κ. Πρόεδρο Δ.Σ. ΔΕΥΑΘ και τον κ. Πρόεδρο Δ.Σ. ΕΥΔΑΠ την 1811 Νοεμβρίου 2008 και τέθηκε σε εφαρμογή.

6. Η προμελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου εγκρίθηκε από τον Γ.Γ. της Περιφέρειας Αττικής με την απόφασή του 4184/Φ.Π.9/08/07-07­-2008. Στη συνέχεια η οριστική μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, εγκρίθηκε από τη Νομαρχία Δυτικής Αττικής, με την έκδοση της οριστικής απόφασης ΑΕΠΟ 1269/1-10-2008. Μετά από όλα αυτά η ΔΕΥΑΘ προχώρησε στη δημοπράτηση του έργου.

7. Μετά την ολοκλήρωση όλων των προαπαιτούμενων το έργο δημοπρατήθηκε στις 4 Νοεμβρίου 2008. Το αποτέλεσμα του ανοικτού δημόσιου διαγωνισμού εγκρίθηκε από το Δ.Σ. ΔΕΥΑΘ με την απόφαση 99/13.11.2008 και αυτή εγκρίθηκε από την Περ. Στερ. Ελλάδας με την απόφαση 11955/28.11.2008. Στη συνέχεια όλος ο φάκελος του διαγωνισμού στάλθηκε για Προσυμβατικό Έλεγχο στο Ελεγκτικό Συνέδριο με το έγγραφο 1648/21.11.08 και εγκρίθηκε με το 57939/19.12.08 Πρακτικό Ελεγκτικού Συνεδρίου. Το Εργολαβικό Συμφωνητικό μετά την εκπνοή της τεθείσας προθεσμίας ενστάσεων, υπεγράφη στις 8/1/2009 και αυθημερόν εγκαταστάθηκε ο εργολάβος.

8. Σύμφωνα με την υπογραφείσα σύμβαση και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου, αυτό πρόκειται να παραδοθεί στη ΔΕΥΑΘ την 8-7-2009, ενώ θα έχει ολοκληρωθεί και η διαδικασία σύνδεσης του ταχυδιυλιστηρίου με τη διώρυγα του Υδραγωγείου Μόρνου της ΕΥΔΑΠ, την οποία έχει αναλάβει να υλοποιήσει η ίδια η ΕΥΔΑΠ.

Το νέο διυλιστήριο της Θήβας αποτελεί έργο πνοής. Είναι πρότυπο, και θα αποτελέσει υπόδειγμα για παρόμοια έργα σε πολλούς Δήμους στο μέλλον. Το πρόβλημα της ύδρευσης της Θήβας λύθηκε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, οριστικά και αμετάκλητα, ακριβώς επειδή η Δημοτική Αρχή αντιμετώπισε το πρόβλημα σφαιρικά, νηφάλια και αποτελεσματικά.

Β. Το ζήτημα των νέων Σφαγείων του Δήμου Θηβαίων.

Για το θέμα αυτό έχουν λεχθεί πολλά. Το ιστορικό είναι το εξής: Τα υφιστάμενα σήμερα δημοτικά Σφαγεία, όπως και άλλα σφαγεία του Νομού Βοιωτίας, λειτουργούσαν επί σειρά ετών χωρίς να έχουν τις απαιτούμενες αδειοδοτήσεις ως προς την ύπαρξη και τήρηση περιβαλλοντολογικών όρων. Παράλληλα, λόγω της παλαιότητάς τους, παρουσιάζονταν κατ’ επανάληψη διαρροές από το δίκτυο μεταφοράς των λυμάτων στους βόθρους των Σφαγείων. Υπήρξαν για το λόγο αυτό επανειλημμένες παρεμβάσεις και των προηγούμενων Δημοτικών Αρχών, και της σημερινής Δημοτικής Αρχής.

Περί τα μέσα Οκτωβρίου 2008, μετά από καταγγελία συμπολίτη μας, το Υγειονομικό Τμήμα της Νομαρχίας πρότεινε την ανάκληση της άδειας λειτουργίας των Σφαγείων. Η άποψη του Δήμου, εκφρασμένη εγγράφως, ήταν ότι τα λύματα που εντόπιζαν τα ελεγκτικά όργανα σε παρακείμενο ρέμα, δεν προέρχονταν από τα Σφαγεία, αλλά από όμορο Δήμο, του οποίου ο βιολογικός καθαρισμός δεν λειτουργούσε, και τα λύματα κατέληγαν στο ρέμα.

Η άποψή μας αυτή δεν έγινε δεκτή, και ανακλήθηκε η άδεια λειτουργίας των Σφαγείων. Όμως, αφού διαπιστώσαμε ότι 5 μήνες μετά τη διακοπή της λειτουργίας των Σφαγείων, η κατάσταση στο ρέμα παραμένει η ίδια, υποβάλαμε μήνυση κατά παντός υπευθύνου στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Θήβας, καθώς είναι πλέον προφανές ότι η ρύπανση στην περιοχή δεν προερχόταν από τα ήδη κλειστά Σφαγεία του Δήμου.

Το ίδιο συμπέρασμα προκύπτει από έλεγχο που διενήργησαν Επιθεωρητές του ΥΠΕΧΩΔΕ στα Σφαγεία το Φεβρουάριο του 2009, οπότε και επισημάνθηκε ότι το πρόβλημα λειτουργίας των Σφαγείων ήταν η έλλειψη αδειοδοτήσεων, για τις οποίες κανείς ποτέ δεν ενημέρωσε το Δήμο, και όχι η ρύπανση του περιβάλλοντος.

Εν πάση περιπτώσει, όπως είναι γνωστό, ο Δήμος συνέχισε τις εργασίες προκήρυξης της κατασκευής των νέων σύγχρονων Δημοτικών Σφαγείων.

Και εδώ όμως υπήρξε εμπλοκή. Ενώ αρχικά από τις αρμόδιες υπηρεσίες της Νομαρχίας είχαν εκδοθεί οι απαιτούμενες άδειες, στη συνέχεια, προ δύο περίπου μηνών, προέκυψε δήθεν θέμα διαφωνίας της ΕΥΔΑΠ ως προς το σύστημα ανακύκλωσης των καταλοίπων των σφαγίων, και η Ν.Α. Βοιωτίας ανακάλεσε τις αδειοδοτήσεις της, προκαλώντας προβλήματα και απορίες.

Βεβαίως, με μια επίσκεψη στη Διοίκηση της ΕΥΔΑΠ, διαπιστώθηκε ότι τέτοια διαφωνία δεν υπήρχε, και περί τα μέσα Ιουνίου 2009 εκδόθηκε σχετικό έγγραφο, το οποίο αποδείκνυε ότι η ΕΥΔΑΠ δεν είχε καμία διαφωνία στην εκτέλεση του έργου.

Κατόπιν αυτών, προ ολίγων ημερών υπεγράφη η σύμβαση κατασκευής των νέων Δημοτικών Σφαγείων, τα οποία θα είναι έτοιμα προς εξυπηρέτηση των κατοίκων της περιοχής μας εντός ενός έτους. Σημειώνω απλά, προς γνώση όλων, την απορία μου για το γεγονός ότι η παύση λειτουργίας δημοτικών Σφαγείων λόγω έλλειψης αδειοδοτήσεων περιβαλλοντικών όρων, αφορά τα Σφαγεία της Θήβας και μόνο, και όχι άλλων Δήμων.

Και σε αυτή την περίπτωση, τονίζω ότι το πρόβλημα της λειτουργίας νέων υπερσύγχρονων σφαγείων στη Θήβα λύθηκε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, οριστικά και αμετάκλητα, ακριβώς επειδή η Δημοτική Αρχή αντιμετώπισε το πρόβλημα σφαιρικά, νηφάλια και αποτελεσματικά.

Γ. Οι εργασίες ολοκλήρωσης του ΧΥΤΑ Θήβας.

Οι εργασίες στο ΧΥΤΑ Θήβας προχώρησαν ταχύτατα το προηγούμενο έτος, και μάλιστα με ένα από τους ταχύτερους ρυθμούς πανελλαδικά, με αποτέλεσμα ήδη εδώ και μερικές ημέρες να λειτουργεί πλήρως αδειοδοτημένο το πρώτο κύτταρο του ΧΥΤΑ, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη η κατασκευή του δεύτερου, και ολοκληρώνεται η προμήθεια της ΔΕΠΟΔΑΘ με τον απαιτούμενο εξοπλισμό, ώστε να καλύπτονται πλήρως οι ανάγκες του ΦοΔΣΑ της πρώην Επαρχίας Θήβας.

Είναι χαρακτηριστικό, ότι από τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες, επιλέχθηκε ο ΧΥΤΑ Θήβας ως επισκέψιμος από την αρμόδια Επίτροπο της Ευρωπαϊκής Ενωσης, κατά την επίσκεψή της στην Ελλάδα, ακριβώς επειδή το έργο εξελισσόταν ταχύτατα και άρτια.

Εδώ, τα κύρια προβλήματα που κληθήκαμε να αντιμετωπίσουμε, ήταν δύο:

α) η εξοργιστική συμπεριφορά της Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, η οποία συστηματικά αρνούνταν να κατανοήσει το πλαίσιο που καθόριζαν οι συμβάσεις και η εθνική και κοινοτική νομοθεσία για την κατασκευή και την προμήθεια του εξοπλισμού του ΧΥΤΑ, καθώς και να διακρίνει τις σχέσεις του φορέα υλοποίησης του έργου, που ήταν ο Δήμος Θηβαίων, και του φορέα διαχείρισης του έργου, που είναι η ΔΕΠΟΔΑΘ, στην οποία και θα παραδοθεί το έργο μόλις ολοκληρωθεί.

Αυτή η συμπεριφορά της Επιτρόπου, που κινδύνευσε κυριολεκτικά να τινάξει στον αέρα το έργο, δεν κάμφθηκε όταν έλαβε έγγραφο από το Πολιτικό Γραφείο του Πρωθυπουργού, στον οποίο υποχρεωθήκαμε να καταφύγουμε, διαπιστώνοντας το γνωστό σε όλους, ότι δηλαδή τη μεγαλύτερη τροχοπέδη στην αναπτυξιακή πορεία των ΟΤΑ αποτελεί ο ασφυκτικός γραφειοκρατικός έλεγχος των ΟΤΑ από κρατικές υπηρεσίες οι οποίες πολλές φορές αποδεικνύονται ανίκανες να κατανοήσουν την εθνική και την κοινοτική νομοθεσία, το πλαίσιο δράσης και τον αναπτυξιακό χαρακτήρα των δράσεων των ΟΤΑ.

Αυτή η γνωστή σε όλους δημοσιοϋπαλληλική νοοτροπία, αδυνατεί να αντεπεξέλθει στις ανάγκες των ΟΤΑ, που συχνά, μέσα σε σφικτά χρονικά πλαίσια, βάσει των συμβατικών δεσμεύσεών τους απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ενωση, καλούνται να υλοποιήσουν δράσεις έχοντας να αντιμετωπίσουν νοοτροπίες και ρυθμούς του 20ου, αν όχι του 19ου αιώνα, εκ μέρους των ελεγκτικών οργάνων του Κράτους.

Ηδη, με έγγραφο του Γενικού Γραμματέα του ΥΠΕΧΩΔΕ, ο οποίος στην ουσία ΔΙΑΤΑΖΕΙ τον Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, να θεωρήσει επιτέλους, ύστερα από απαράδεκτη καθυστέρηση πολλών μηνών, εννέα εντάλματα που αφορούν τη χρηματοδότηση του έργου, ύψους εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ, διασφαλίζεται και η νομιμότητα, και η επιτάχυνση των εργασιών για την ολοκλήρωση και του φυσικού και του οικονομικού αντικειμένου του έργου του έργου.

β) Το δεύτερο πρόβλημα που προέκυψε σε σχέση με το θέμα της καθαριότητας της πόλης, αφορά την ανακύκλωση. Η σύμβαση που συνήψαμε μέσω της ΕΕΑΑ με τον υπεργολάβο που ανέλαβε την αποκομιδή των ανακυκλώσιμων από την περιφέρεια του ΦοΣΔΑ μας, δηλαδή την πρώην επαρχία Θήβας, περιείχε συγκεκριμένους όρους και προϋποθέσεις. Ο συγκεκριμένος υπεργολάβος παραβίασε σχεδόν το σύνολο των όρων αυτών.

Παρά τις επανειλημμένες οχλήσεις μας, επέμεινε όχι μόνο να καθυστερεί αδικαιολόγητα την αποκομιδή των ανακυκλώσιμων και τη μεταφορά τους σε χώρους διαλογής, αλλά και να προκαλεί, απαιτώντας αμοιβή για την αποκομιδή εξωπραγματικών ποσοτήτων ανακυκλώσιμων, τις οποίες ποτέ δεν υλοποίησε. Κατόπιν αυτού, ήδη η ΔΕΠΟΔΑΘ βρίσκεται σε επικοινωνία με την ΕΕΑΑ, προκειμένου να υπογράψει νέα σύμβαση με υπεργολάβο που θα αναλάβει το έργο της αποκομιδής των ανακυκλώσιμων.

Η καθυστέρηση στην επίλυση του προβλήματος, έγκειται στο ότι είναι ελάχιστοι οι ασχολούμενοι με την αποκομιδή των ανακυκλώσιμων, που απαιτεί την ύπαρξη συγκεκριμένου και οργανωμένου χώρου διαλογής των ανακυκλώσιμων.

Εδώ προκύπτει ένα μείζον ζήτημα, το οποίο θα πρέπει να μας απασχολήσει έντονα το επόμενο χρονικό διάστημα. Το θέμα της διαχείρισης των απορριμμάτων στη μετά ΧΥΤΑ εποχή.

Γνωρίζουμε όλοι, ότι το πρόβλημα της διαχείρισης των απορριμμάτων δεν λύνεται με τη λειτουργία των ΧΥΤΑ. Τα αστικά απόβλητα που αποτίθενται σε ΧΥΤΑ επιβαρύνουν το περιβάλλον για τα επόμενα 50 χρόνια, σε μικρότερο φυσικά βαθμό από τις χωματερές, αλλά εξακολουθούν να είναι σε πανευρωπαϊκό επίπεδο ξεπερασμένοι, άσχετα αν εμείς τους ανακαλύψαμε πρόσφατα, ενώ σύμφωνα με την ευρωπαϊκή νομοθεσία τα αστικά απόβλητα που αποτίθενται σε ΧΥΤΑ πρέπει μέχρι την 16-7-2010 να έχουν μειωθεί στο 75% της ποσότητας του 1995, μέχρι τις 16-7-2013 στο 50% και μέχρι την 16-7-2020 στο 35%.

Μια οργανωμένη κοινωνία, απαιτείται να προβλέψει και να σχεδιάσει έγκαιρα τα επόμενα βήματά της στο κρίσιμο θέμα της διαχείρισης των απορριμμάτων, προκειμένου να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά το πρόβλημα της ρύπανσης του περιβάλλοντος για τις επόμενες γενιές.

Πρέπει να γίνει αντιληπτό από όλους, από τη συμπολίτευση και από την αντιπολίτευση, ότι μια δημοτική αρχή δεν είναι υπεύθυνη μόνο για το σήμερα, μόνο για τη διαχείριση των τρεχόντων ζητημάτων.

Εχουμε την υποχρέωση να προβλέψουμε, να σχεδιάσουμε, και να προγραμματίσουμε έγκαιρα το αύριο. Στο κρίσιμο ζήτημα της προστασίας του περιβάλλοντος σε μια ήδη επιβαρυμένη περιβαλλοντικά περιοχή, όπως η δική μας, απαιτείται υπευθυνότητα, συναίνεση, υποβολή προβληματισμών και προτάσεων.

Με τα «όχι» δεν λύνονται προβλήματα. Απλώς τα μεταθέτουμε για την επόμενη μέρα. Επομένως, στο κρίσιμο ζήτημα της διαχείρισης των απορριμμάτων της περιοχής μας, θα κληθούμε σύντομα, όλοι, να καταθέσουμε τις προτάσεις μας.

Η άποψή, μου εν ολίγοις, είναι η εξής: η μείωση της παραγωγής απορριμμάτων, η ανακύκλωση και η επεξεργασία τους με σύγχρονες μεθόδους είναι απαραίτητες για τον εκσυγχρονισμό του τρόπου με τον οποίο θα διαχειριστούμε τα επόμενα κρίσιμα χρόνια το θέμα «σκουπίδια».

Βασική προϋπόθεση για την παραγωγή λιγότερων απορριμμάτων, είναι η επαναχρησιμοποίηση υλικών όπως συσκευασιών, ηλεκτρονικών εξαρτημάτων και η ανακύκλωση.

Στο πλαίσιο αυτό, ο στρατηγικός στόχος είναι να ανακυκλώνεται όσο το δυνατόν μεγαλύτερος όγκος απορριμμάτων. Μέσα από αυτήν την πολιτική, το περιβάλλον δεν επιβαρύνεται, ενώ ταυτόχρονα το τελικό κόστος που καλείται να πληρώσει ο πολίτης μηδενίζεται για την ποσότητα των απορριμμάτων που ανακυκλώνονται.

Με τον τρόπο αυτό, με την ανακύκλωση, καταλήγει στο κεντρικό σύστημα διαχείρισης όσο το δυνατόν μικρότερη ποσότητα απορριμμάτων.

Σε ένα επόμενο στάδιο, είναι δυνατή η εφαρμογή της μεθόδου της κομποστοποίησης των οργανικών καταλοίπων. Τα υπολείμματα φαγητού για παράδειγμα, μετατρέπονται με τη βοήθεια ενός μηχανήματος κομποστοποίησης σε λίπασμα που συσκευάζεται σε τσουβάλια.

Είναι μια ενδιαφέρουσα εναλλακτική πρόταση, με τεράστιο όμως κόστος, σε σχέση με τον πληθυσμό της περιοχής μας. Την εξετάζουμε.

Και πάλι όμως, υπάρχει υπόλοιπο καταλοίπων, που δεν υφίστανται ούτε ανακύκλωση, ούτε κομποστοποίηση. Το ερώτημα εξακολουθεί να τίθεται: Τι θα κάνουμε με τα απορρίμματα αυτά;;

Οι υφιστάμενες λύσεις είναι μόνο δύο: ή ταφή, ή θερμική επεξεργασία. Σε μια από τις δύο θα οδηγηθούμε, σήμερα ή αύριο. Και η απάντησή μας θα πρέπει να είναι σαφής, συγκεκριμένη και αιτιολογημένη.

Οι προσπάθειες να θολώσουμε τα νερά, να αποφύγουμε να τοποθετηθούμε πάνω στο πρόβλημα, να αποκομίσουμε μικροπολιτικά οφέλη κατηγορώντας δήθεν για «αντιπεριβαλλοντική συνείδηση» κλπ κλπ, οι προσπάθειες να καπηλευτούμε την ευαισθητοποίηση του κόσμου για τα περιβαλλοντικά ζητήματα, δεν είναι επαρκείς. Οι πολίτες θα μας ζητήσουν πρόταση. Οι πολίτες κρίνουν πάντα με βάση τη θέση, και όχι την άρνηση.

Η προσωπική μου θέση είναι υπέρ της καύσης των καταλοίπων.

Ξεκαθαρίζω κάτι, που προφανώς δεν έχει γίνει κατανοητό: Σε καμία περίπτωση δεν μιλάμε για καύση του συνόλου των παραγόμενων απορριμμάτων. Μιλάμε για την θερμική επεξεργασία του καταλοίπου, μετά την ανακύκλωση, και, αν τελικά υιοθετήσουμε την κομποστοποίηση, μετά και από αυτήν.

Επομένως, η διατύπωση περί «καύσης απορριμμάτων», που οδηγεί στην υπόνοια της καύσης του συνόλου των απορριμμάτων, προέρχεται είτε από άγνοια, είτε από σκόπιμη παραπληροφόρηση. Και οι δύο εκδοχές είναι το ίδιο δημαγωγικές και επικίνδυνες, απέναντι σε ένα τόσο σοβαρό ζήτημα.

Ακούστηκαν κάποιες γελοιότητες, περί δήθεν «μυστικής συμφωνίας» με ιδιώτες για την κατασκευή εργοστασίου καύσης απορριμμάτων στην περιοχή μας. Τα δεδομένα είναι πολύ ξεκάθαρα, όση σπέκουλα και αν δεχτούν: δεν υπάρχει ούτε αίτημα, ούτε άδεια κατασκευής μονάδας καύσης απορριμμάτων στην περιοχή μας.

Υπάρχει αίτημα κατασκευής μονάδας βιομάζας, από επεξεργασία γεωργικών καταλοίπων. Η μονάδα αυτή, αν και όταν κατασκευαστεί, δεν θα έχει καμία σχέση με τα απορρίμματα του ΦοΣΔΑ της περιοχής μας. Κατά συνέπεια, δεν θα έχει καμία σχέση με τη λειτουργία του ΧΥΤΑ, ή με τη λειτουργία της ΔΕΠΟΔΑΘ.

Και τονίζω και πάλι, όπως τόνισα και πρόσφατα στο Δημοτικό Συμβούλιο: δεν επιτρέπεται η μεταφορά απορριμμάτων από άλλη περιοχή στην περιοχή του δικού μας ΦοΣΔΑ. Επομένως, δεν είναι δυνατή η χρήση RDF που δεν παράγεται στην περιοχή μας. Απλά και ξεκάθαρα.

Επομένως, μετά την προσπάθεια σπίλωσής μου και εμπλοκής μου σε «μυστικές συμφωνίες», το ερώτημα παραμένει, και περιμένει απάντηση από όλους μας: Τι θα κάνουμε με τα απορρίμματα την μετά ΧΥΤΑ εποχή;

Με αυτό το ερώτημα, που θα επανέλθει σύντομα και με τη μεγαλύτερη δυνατή δημοσιότητα, κλείνω το κεφάλαιο του περιβάλλοντος.

Στον τομέα του Γ’ ΚΠΣ, ανταποκριθήκαμε απόλυτα στην ιδιαίτερα επιτακτική από πλευράς χρόνου ολοκλήρωση των έργων που είχαν ενταχθεί στο 3ο ΚΠΣ, με χρονικό ορίζοντα λήξης την 31-12-2008.

Ένα μεγάλο μέρος των έργων αυτών, αν και είχαν ενταχθεί, παρουσίαζαν μεγάλες καθυστερήσεις στη συμβασιοποίηση και την υλοποίησή τους. Παρά τις επί μέρους διαφωνίες μας, προχωρήσαμε στην υλοποίηση των προσχεδιασμένων έργων, παρεμβαίνοντας μόνο στις περιπτώσεις που η καθυστέρηση στην πορεία ενός έργου είχε ως αποτέλεσμα την απένταξή του. Ακόμα και στις περιπτώσεις αυτές, κατορθώσαμε να έχουμε τις μικρότερες δυνατές απώλειες κονδυλίων.

Ετσι, ολοκληρώθηκε η κατασκευή της πλατείας Αγίων Θεοδώρων, μετά από συνεννόηση με τους κατοίκους της περιοχής, ώστε η πλατεία να διευκολύνει την καθημερινότητα της περιοχής.

Ολοκληρώσαμε τη δημιουργία του Ιατροκοινωνικού Κέντρου για τους τσιγγάνους, που λειτουργεί πλήρως από το Φεβρουάριο του 2008.

Προχωρούν οι εργασίας κατασκευής του ΚΗΦΗ και του Παιδικού Σταθμού.

Ολοκληρώθηκε η οδοποιία στον προσφυγικό Συνοικισμό, η οποία επεκτάθηκε σε σχέση με τον αρχικό σχεδιασμό, μετά την απένταξη έργων (αγορά μύλου Βυλλιώτη, κατασκευή κόμβου Θηβών – Μουρικίου) και την ύπαρξη αδιάθετων κονδυλίων.

Ολοκληρώνεται σύντομα η κατασκευή του ευρυζωνικού δικτύου, όπως και το έργο «Κοινωνία της Πληροφορίας», ιδιαίτερα σημαντικό για τον εκσυγχρονισμό και τη βελτίωση της ποιότητας λειτουργίας του Δήμου και των υπηρεσιών που παρέχει στους πολίτες.

Κρίσιμο ζήτημα για το Δήμο μας αποτελεί η ολοκλήρωση του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου. Τηρήσαμε απόλυτα την επιλογή μας για τη μεγαλύτερη δυνατή διαφάνεια και συμμετοχή όλων των αρμόδιων υπηρεσιών και των κοινωνικών φορέων στην κατάρτιση του ΓΠΣ. Η πρόταση στην οποία κατέληξε με μεγάλη πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο, διαφοροποιείται σε αρκετά σημεία από την πρόταση της μελετητικής ομάδας, εκφράζοντας τις απόψεις, τις ανάγκες και τις προτάσεις των κατοίκων και των φορέων της πόλης μας. Αναμένουμε την έγκριση της τελικής μορφής του Σχεδίου από το Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας.

Σε σχέση με την πορεία των Δημοτικών Επιχειρήσεων.

Η παρέμβασή μας στο ζήτημα των Δημοτικών Επιχειρήσεων, με βάση τον Δημοτικό Κώδικα, ολοκληρώθηκε.

Κινηθήκαμε με δύο βασικά κριτήρια.

Πρώτον, τη δημιουργία μια πραγματικά, ουσιαστικά, υγιούς κοινωφελούς επιχείρησης, με ελαχιστοποίηση του κινδύνου να αντιμετωπίσει και στο μέλλον τα οικονομικά προβλήματα που αντιμετώπισαν οι δημοτικές επιχειρήσεις μέχρι σήμερα.

Δεύτερον, τη διαφύλαξη των θέσεων εργασίας όλων των εργαζομένων στις δημοτικές επιχειρήσεις.

Πετύχαμε και στους δύο στόχους. Η λύση της ΔΕΠΠ και της ΔΕΚΚΑ-Ε και η μετατροπή της ΔΕΠΟΑΘ σε κοινωφελή επιχείρηση, με την επωνυμία «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΘΗΒΑΣ (ΔΗΚΕΘ)» έγιναν με βάση ρεαλιστικές οικονομοτεχνικές μελέτες. Το σύνολο των εργαζομένων απορροφήθηκε είτε από το Δήμο, είτε από την νέα επιχείρηση, ενώ κατατάχθηκαν σε θέσεις εργασίας και οι 11 εργαζόμενοι που είχαν δικαιωθεί από το ΑΣΕΠ το 2004 και έκτοτε δεν είχαν κληθεί στις εργασίες τους.

Τα προβλήματα χρηματοδότησης της ΔΗΚΕΘ, που ήταν αποτέλεσμα συγκεκριμένων συγκυριακών δυσχερειών φέτος τον Απρίλιο, ξεπεράστηκαν. Η επιχείρηση χρηματοδοτείται ομαλά, και τηρουμένου του διετούς προγραμματισμού της, οδεύει προς την πλήρη εξυγίανσή της. Ολοκληρώθηκαν πρόσφατα οι διαδικασίες εκκαθάρισης των άλλων δύο δημοτικών επιχειρήσεων, με ανάληψη των οφειλών τους από το Δήμο.

Η εποχή των προβληματικών και χρεωμένων δημοτικών επιχειρήσεων της Θήβας, έλαβε τέλος οριστικά και αμετάκλητα.

Κρίσιμο ζήτημα για τη δημοτική αρχή, όπως διακηρύξαμε από την πρώτη ημέρα της θητείας μας, αποτελεί η δημιουργία αθλητικών υποδομών στον Καποδιστριακό Δήμο. Ηδη είναι έτοιμο το γήπεδο στον Ελεώνα και στο Νεοχωράκι, και έχει ανατεθεί σε εργολάβο η κατασκευή των γηπέδων Μουρικίου και Υπάτου, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη και η μελέτη για το γήπεδο Αμπελοχωρίου.

Στο τέλος του 2009, ο Δήμος Θηβαίων θα έχει έτοιμα τέσσερα γήπεδα ποδοσφαίρου, που πληρούν όλες τις προδιαγραφές διεξαγωγής επίσημων αγώνων.

Ο Δημοτικός Αθλητικός Οργανισμός βρίσκει το βηματισμό του. Διοργανώθηκαν φέτος τα «ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΕΙΑ» για δεύτερη χρονιά.

Στον τομέα της πρόληψης και της κοινωνικής πρόνοιας, συνεχίζει στο πλαίσιο της ΔΗΚΕΘ τη λειτουργία του το Κέντρο Προληπτικής Ιατρικής. Υλοποιήθηκαν πολλά και ουσιαστικά προγράμματα προληπτικής ιατρικής το προηγούμενο διάστημα, και υλοποιήθηκε πρόγραμμα που αφορούσε τους οικονομικούς μετανάστες της πόλης μας, κυρίως στην περιοχή του Προσφυγικού Συνοικισμού. Για το νέο έτος, έχουν προγραμματισθεί δράσεις για την προληπτική ιατρική σε κάθε ηλικία.

Για το τεράστιο πρόβλημα της συνεχιζόμενης υποβάθμισης του Προσφυγικού Συνοικισμού, ολοκληρώθηκαν οι τυπικές διαδικασίες για την αγορά έντεκα παλαιών κατοικιών. Ηδη, οι δικαιούχοι καλούνται για την υπογραφή των συμβολαίων.