- ΒΟΙΩΤΙΑ

Ορισμός νέων αντιδημάρχων Δήμου Τανάγρας

Δείτε την απόφαση του Δημάρχου Τανάγρας

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 3852/ 2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α’ 87), όπως αντικαταστάθηκε απο το άρθρο 68 του Ν. 4555/2018 και τροποποιήθηκε με το άρθρο 5 του Ν. 4623/2019, αναφορικά με τον ορισμό των Αντιδημάρχων και την αναπλήρωση του Δημάρχου.

2. Την υπ’ αριθμ. 82/20-8-2019 εγκύκλιο του ΥΠΕΣ περί ορισμού αντιδημάρχων (ΑΔΑ ΨΨ3Ψ465ΧΘ7-5ΑΜ) με την οποία μπορούν να ορισθούν 5 αντιδήμαρχοι.

3. Τις διατάξεις του άρθρου 3 ν.4051/2012 (Α’ 40), αναφορικά με την αντιμισθία των αντιδημάρχων.

4. Τις διατάξεις του άρθρου 47 του Ν 4647/2019, τροποποίηση του άρθρου 59 του Ν. 3852/2010, περί ορισμού άμισθων αντιδημάρχων.

5. Τις υπ’ αριθμ. 34 & 35 /2019 αποφάσεις του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Θηβών που επικυρώνουν το αποτέλεσμα των εκλογών της 26ης Μαΐου 2019, για την ανάδειξη Δημοτικών Αρχών στον Δήμο Τανάγρας.

6. Το πρωτόκολλο ορκωμοσίας του Δημάρχου και των Δημοτικών Συμβούλων και Συμβούλων κοινοτήτων του Δήμου Τανάγρας Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι Ορίζει τους κατωτέρω δημοτικούς συμβούλους της πλειοψηφίας ως Αντιδημάρχους του Δήμου Τανάγρας, με θητεία από 15/01/2020 μέχρι 15/01/2021 εντός της τρέχουσας δημοτικής περιόδου, και τους μεταβιβάζει καθ’ ύλην τις παρακάτω αρμοδιότητες:

1 Α. Τον κ. Χαρίση Ξενοφώντα του Γεωργίου, κατά τόπον Αντιδήμαρχο για τη Δημοτική Ενότητα Σχηματαρίου, Χωρίς αντιμισθία και του μεταβιβάζει καθ’ ύλην τις παρακάτω αρμοδιότητες: 1) α) Την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη δημοτική ενότητα.

β) Την μέριμνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στη δημοτική ενότητα.

γ) Την συνεργασία με τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας για την επίλυση των προβλημάτων της.

2) Την ευθύνη α) Για τον ηλεκτροφωτισμό της ΔΕ Σχηματαρίου και της ΔΕ Τανάγρας.

3) Την ευθύνη για τον προγραμματισμό και την ανάπτυξη α) Αγροτική Ανάπτυξη β) Αγροτουρισμός

γ) Πιστοποίηση αγροτικών προϊόντων

δ) Για τις λαικές αγορές σε ολόκληρο το Δήμο Τανάγρας 4) Την ευθύνη για την διοικητική λειτουργία και την διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού του Δήμου Τανάγρας: α) Πρωτόκολλο – Διεκπεραίωση – Αρχείο β) Προσωπικό γ) Δημοτολόγιο – Μητρώο Αρρένων

δ) Ληξιαρχείο ε) Διοικητική μέριμνα στ) Διαφάνεια και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση ζ) ΚΕΠ η) Ανταποκριτή ΟΓΑ

5) Την ευθύνη για την κοινωνική προστασία και αλληλεγγύη και την κοινωνική πολιτική

α) Κοινωνικές Υπηρεσίες 6) Τον ορίζει ως υπεύθυνο για την τέλεση των Πολιτικών Γάμων, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Δημάρχου.

2Β. Τον κ. Πέτρου Νικόλαο του Αθανασίου, κατά τόπον Αντιδήμαρχο για τη Δημοτική Ενότητα Δερβενοχωρίων με αντιμισθία και του μεταβιβάζει καθ’ ύλην τις παρακάτω αρμοδιότητες: 1)

α) Την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στην δημοτική ενότητα.

β) Την μέριμνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκονται στις δημοτικές ενότητες.

γ) Την υπογραφή με εξουσιοδότηση του δημάρχου, βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια των δημοτικών ενοτήτων.

δ) Την συνεργασία με τους προέδρους των δημοτικών και τοπικών κοινοτήτων και τους εκπροσώπους των δημοτικών και τοπικών κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.

ε) Την θεώρηση του γνησίου της υπογραφής και την επικύρωση φωτοαντιγράφων.

στ) Να οπισθογραφεί τις επιταγές τρίτων που παραλαμβάνει ο ταμίας για εξόφληση λογαριασμών

ζ) το Ληξιαρχείο η) τον Ανταποκριτή ΟΓΑ

2) Επίσης την ευθύνη για το περιβάλλον, την πολιτική προστασία και την ποιότητα ζωής:

α) Προστασία Περιβάλλοντος β) Πολιτική προστασία γ) Διαχείριση Υδάτινων Πόρων δ) Ύδρευση ε) Ηλεκτροφωτισμός στ) Καθαριότητα ζ) Διαχείριση απορριμμάτων – Ανακύκλωση η) Κοιμητήρια θ) Πράσινο στην ΔΕ Οινοφύτων 3)

Τον ορίζει ως υπεύθυνο για την έκδοση αδειών πολιτικών γάμων και για την τέλεση των Πολιτικών Γάμων στην Δημοτική Ενότητα Δερβενοχωρίων

4) Την ευθύνη για τον προγραμματισμό και την ανάπτυξη α) Αγροτική Ανάπτυξη β) Αγροτουρισμός γ) Πιστοποίηση αγροτικών προϊόντων

5) Την ευθύνη για την κοινωνική προστασία και αλληλεγγύη και την κοινωνική πολιτική α) Παιδεία β) Υγεία γ) Κοινωνικές Υπηρεσίες δ) Πολιτισμός ε) Αθλητισμός στ) Νεολαία ζ) Τουριστική προβολή

3 Η παρούσα να δημοσιευτεί σε μία ημερήσια εφημερίδα του Νομού και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕΡΓΑΛΙΑΣ