- ΒΟΙΩΤΙΑ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχής στα τμήματα μάθησης του Κέντρου Δια Βίου Μάθησης Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων

Σχετικά με την Ανοιχτή Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχής στα τμήματα μάθησης του Κέντρου Διά Βίου
Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων, σας ενημερώνουμε ότι παρατείνεται η καταληκτική ημερομηνία
υποβολής αιτήσεων έως 17 Φεβρουαρίου 2020.
Ενημερώνουμε κάθε ενδιαφερόμενο/η ότι ο Δήμος Αλιάρτου – Θεσπιέων, το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων
(διά της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης)και το Ίδρυμα Νεολαίας
και Διά Βίου Μάθησης συνεχίζουν επιτυχώς τη λειτουργία του Κ.Δ.Β.Μ. του Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων, στο οποίο θα
υλοποιηθούν προγράμματα Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων με εκπαιδευτικές δράσεις Εθνικής και Τοπικής Εμβέλειας.
Στο Κ.Δ.Β.Μ. του Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων μπορούν να δημιουργηθούν τμήματα για τα ακόλουθα προγράμματα:
Α/Α ΤΙΤΛΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΕ ΩΡΕΣ
1 Επεξεργασία Κειμένου – Διαδίκτυο (Ί) 50
2 Υπολογιστικά Φύλλα – Παρουσιάσεις (ΊΊ) 50
3Εργαστήρι δημιουργίας κοσμήματος 50
4Συμβουλευτική σε εξειδικευμένα θέματα (σχολικός εκφοβισμός, διαδίκτυο,
πρόληψη εξαρτήσεων, διατροφή κλπ.)25
5Βασικά Αγγλικά Α2 50
6 Τοπική ιστορία 25
Τα προσφερόμενα προγράμματα μπορούν να παρακολουθήσουν ενήλικες ανεξαρτήτως χώρας καταγωγής, ηλικίας και
μόρφωσης, καθώς και μέλη ευάλωτων κοινωνικά ομάδων. Για την ένταξη των ενδιαφερομένων στα τμήματα απαιτείται
η συμπλήρωση σχετικής αίτησης με επίδειξη του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου του υποψήφιου.
Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ενωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του
Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση»
Για πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής απευθυνθείτε στο Δημαρχιακό Κατάστημα Αλιάρτου & στο Δημοτικό
Κατάστημα Θεσπιών. Το έντυπο της αίτησης βρίσκεται αναρτημένο και στην ιστοσελίδα του Δήμου www . aliartos . gov . gr
Τηλ. : 22683-50211
Email: kdvm957@aliartos.gov.gr
Παράταση υποβολής αιτήσεων: ως Δευτέρα 17 Φεβρουαρίου 2020
Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας