12η συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Θηβαίων

Θήβα:  25/08/2011

ΔΗΜΟΣ  ΘΗΒΑΙΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Συνεδρίαση: 12η

ΠΡΟΣ : (όπως ο πίνακας αποδεκτών)

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής»

(Άρθρο 75, Ν.3852/10)

Καλείσθε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής  που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 30 του μηνός Αυγούστου έτους 2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 13.00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ   ΝΙΚΟΛΑΟΥ

Συνημμένα:

Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΗΒΑΙΩΝ ΣΤΙΣ 30/08/2011 ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗ ΜΕ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 23635/25-08-2011 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (άρθρο 75 Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87)

Θέμα 1ο :    Τροποποίηση της υπ΄ αριθ. 13/2011 απόφασης Ποιότητας Ζωής σχετικά με την διάθεση βοσκήσιμων εκτάσεων του Καλλικρατικού Δήμου Θηβαίων.

Εισηγητής: Γνωμοδότηση Τοπικών Κοινοτήτων

Θέμα 2ο :    Λήψη απόφασης για τροποποίηση του σχεδίου πόλεως στο Ο.Τ. 168 μετά από αίτηση του κ. Ιωάννη Αρβανιτάκη.

Εισηγητής: Τμήμα Πολεοδομίας, κ. Σωτηρία Κάστιζα

Θέμα 3ο :    Προέγκριση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, «ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ – ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ», στην Τ.Κ. Ελεώνα του Δήμου Θηβαίων, μετά από αίτηση του κ. MUHAMMAD AFZAL HAYAT του ASLAM.

Εισηγητής: Διοικητική υπηρεσία, Δήμητρα Κολέσια

Θέμα 4ο :    Προέγκριση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, «ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ», στην Τ.Κ. Μουρικίου του Δήμου Θηβαίων, μετά από αίτηση του κ. KHAWAR SOHAIL του MIAN FAZAL AHMED.

Εισηγητής: Διοικητική υπηρεσία, Δήμητρα Κολέσια

Θέμα 5ο :    Προέγκριση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, «ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ», στην Τ.Κ. Μουρικίου του Δήμου Θηβαίων, μετά από αίτηση του κ. SAJID HUSSAIN του NAWAB KHAN.

Εισηγητής: Διοικητική υπηρεσία, Δήμητρα Κολέσια

Facebook Comments Box

Αφήστε μια απάντηση