You are currently viewing 3 Προσλήψεις στα ΕΛΤΑ Βοιωτίας

3 Προσλήψεις στα ΕΛΤΑ Βοιωτίας

elta

Τα ΕΛΤΑ ανακοινώνουν την πρόσληψη προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού τριών (3) ατόμων (2 ατόμων ειδικότητας ΔΕ Εσωτερικής Εκμετάλλευσης (μερικής απασχόλησης), καθώς και 1 άτομο ειδικότητας ΔΕ Διανομέων ( μερικής απασχόλησης) χρονικής διάρκειας οκτώ (8) μηνών για την καλυψη εποχικών η παροδικών αναγκών των Μονάδων Ταχ. Έργου των Ελληνικών Ταχυδρομείων ΑΕ, που εδρεύουν στο Νομό Βοιωτίας και συγκεκριμένα των εξης, ανα υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικα και τυχόν πρόσθετα) προσόντα

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α’ : ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανα κωδικό θέσης) 3 Θέσεις

Κωδικός θέσης  – Υπηρεσία – Έδρα Υπηρεσίας –  Ειδικότητα –  Διάρκεια σύμβασης –  Αριθμός ατόμων
241 – Κεντρικό Καταστημα Θηβών – Θηβα – ΔΕ Εσωτερικης Εκμεταλλευσης – 8 μήνες μερικής απασχόλησης (6ωρη ημερήσια) -1

242 – Κεντρικό Καταστημα Λιβαδειας – Λιβαδεια –  ΔΕ Εσωτερικης Εκμεταλλευσης-  8 μήνες μερικής απασχόλησης (6ωρη ημερήσια) – 1

141- Καταστημα Αραχωβας – Αραχωβα – ΔΕ Διανομέων –  8 μήνες μερικής απασχόλησης (6ωρη ημερήσια) –  1

 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι υποψήφιοι για την απόδειξη των ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β), των λοιπών ιδιοτήτων τους και της εμπειρίας τους οφείλουν να προσκομίσουν όλα τα απαιτούμενα από την παρούσα ανακοίνωση και το «Παραρτημα ανακοινώσεων Συμβασεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)» δικαιολογητικά, σύμφωνα με τα οριζόμενα   στην   ενότητα   «ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ   ΤΙΤΛΩΝ,   ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ» του Κεφαλαίου ΙΙ του ανωτέρω Παραρτήματος.

Υποβολη αιτησεων συμμετοχης Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν: α) είτε ταχυδρομικα με συστημένη επιστολη, στην ακόλουθη διεύθυνση: ΕΛΤΑ Α. Ε. -Περιφ. Δ/νση Θεσσαλίας – Στερεας Ελλαδος, Τομέα Πόρων & Υποστηριξης, Τμημα Ανθρώπινου Δυναμικού, Παπαναστασίου 62, Τ.Κ. 411 10 ΛΑΡΙΣΑ, για την ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 28 /2015, (Τηλ. Επικοινωνίας: 2410-237381). β) είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, σε μια από τις παρακάτω Μονάδες Ταχ. έργου:

1.    Κεντρικό Κατάστημα Θηβών, Π. Δράκου 17, Τ.Κ. 322 00 ΘΗΒΑ, Τηλ. 22620-22235 Υπεύθυνος: κ. Μπελιάς Δημήτριος. 2.    Κεντρικό Κατάστημα Λιβαδειάς, Παπασπύρου 8, Τ.Κ. 321 01 ΛΙΒΑΔΕΙΑ Τηλ. 22610-26616. Υπέυθυνος: κ. Κουτσούμπας Ανδρέας. 3.    Κατάστημα Αράχωβας, Πλατ. Ξενία, Τ.Κ. 320 04 ΑΡΑΧΩΒΑ Τηλ. 22670-31253. Υπεύθυνη: κ. Στιβακτά Ευθυμία.

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς, το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων. Η προθεσμία υποβολης των αιτησεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακα) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στην Περιφ. Δ/νση Θεσσαλίας -Στερεας Ελλαδος, στα Κατασπηματα της υπηρεσίας μας στα οποία θα γίνουν οι ανωτέρω προσλήψεις καθώς και στο χώρο των ανακοινώσεων των δημοτικών καταστημάτων των δήμων, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες.

Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα (δημόσια αργία) ή μη εργάσιμη, τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα.

Προσοχη: Η προθεσμία υποβολης των αιτησεων είναι ενιαία για όλες τις κατα τόπους Υπηρεσίες μας και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης η αναρτησης της παρούσας στον τύπο ή στα οικεία καταστήματα, που αυτή θα δημοσιευθεί ή αναρτηθεί τελευταία, σύμφωνα με τα ανωτέρω. Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητησουν τα έντυπα των αιτήσεων:

α) στις παραπάνω Μονάδες Ταχ. Έργου της Δ/νσής μας.

β) στο δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και συγκεκριμένα ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα τη διαδρομή: Έντυπα αιτησεων -> Διαγωνισμών Φορέων -> Εποχικού (ΣΟΧ)•

γ) στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) αλλά και στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση (www.kep.gov.gr), απ’ όπου μέσω της διαδρομής: Σύνδεσμοι Ανεξαρτητες και αλλες αρχές -> ΑΣΕΠ θα οδηγηθούν στην κεντρική σελίδα του δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ και από εκεί θα έχουν πρόσβαση στα έντυπα μέσω της διαδρομής: Έντυπα αιτησεων — Διαγωνισμών Φορέων    Εποχικού (ΣΟΧ). ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

www.dikaiologitika.gr

Facebook Comments Box

Αφήστε μια απάντηση