31η συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Θήβας

Θήβα : 23-12-2011

ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ

Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου

Σας κοινοποιούμε την υπ’ αριθ. πρωτ. 33876/23-12-2011 πρόσκληση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Θηβαίων, θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος (Παλαιό Δημαρχείο-οδός Πινδάρου & Οιδίποδος) την 28 του μηνός ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011, ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 19:00 σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης, για ενημέρωσή σας :

1) Προσαρμογή της υποβληθείσας πρότασης συγχρηματοδότησης του έργου με τίτλο : «Κατασκευή Βιολογικού Καθαρισμού και Δικτύου Αποχέτευσης ΔΕ Πλαταιών Δήμου Θηβαίων», στο πλαίσιο της πρόσκλησης 2.11 του ΕΠ «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη.

2) Προσαρμογή της υποβληθείσας πρότασης συγχρηματοδότησης με τίτλο: «Αναβάθμιση – Επέκταση του Βιολογικού Καθαρισμού ΔΕ Βαγίων Δήμου Θηβαίων» σε πρόταση με τίτλο : «Ολοκλήρωση δικτύου αποχέτευσης οικισμού Βαγίων και προσαγωγή των λυμάτων στην ΕΕΛ Θήβας», στο πλαίσιο της πρόσκλησης 2.9 του ΕΠ «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη».

3) Έγκριση άδειας εκσκαφής για τη διέλευση υπογείου καλωδίου ηλεκτρικού ρεύματος εντός της Τ.Κ. Νεοχωρακίου, για τις ανάγκες Φ/Β πάρκου στη θέση Ποτεισιώνα ή Δρακατσούλα του Δήμου Τανάγρας Νομού Βοιωτίας.

4) Αποδοχή πίστωσης ποσού 358.005,82€ από Υπ.Εσωτερικών που απορρέουν από τις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν.3756/09.

5) Αποδοχή πίστωσης ποσού 10.205,00€ από το Υπ. Εσωτερικών με τίτλο : «Φόρος Ζύθου υπέρ Δήμων και Κοινοτήτων».

6) Αποδοχή πίστωσης ποσού 14.721,70€ από Υπ.Εσωτερικών για Τέλη διαφήμισης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 6α του Ν.2880/2001.

7) Αποδοχή πίστωσης ποσού 21.163,00€ από Υπ. Εσωτερικών για «Τέλος Ακίνητης Περιουσίας» – κατανομή του 15% σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 19 του άρθρου 24 του Ν.2130/93.

8) Αποδοχή πίστωσης ποσού 9.204,76€ από Υπ. Εσωτερικών για καταβολή μισθωμάτων από 1/7/2011 έως 31/10/2011 των Σχολικών Μονάδων.

9) Αποδοχή πίστωσης ποσού 1.803,86€ από Υπ.Εσωτερικών για κάλυψη δαπάνης μισθωμάτων κτιρίων του ΚΕΠ.

10) Αποδοχή πίστωσης ποσού 26.100,02€ από Υπ.Εσωτερικών για κάλυψη μισθοδοσίας μονίμου προσωπικού ΚΕΠ.

11) Αναμόρφωση δημοτικού προϋπολογισμού οικ.έτους 2011.

12) Εξέταση αιτήσεων για διαγραφή οφειλών από βεβαιωμένους χρηματικούς καταλόγους που αφορούν πολεοδομικές παραβάσεις των :

Α) Κληρονόμοι Παναγιώτας Πουλιοπούλου – Κοτσώνη (Κοτσώνης Λάζαρος, Κοτσώνη Λαμπρινή, Κοτσώνη Ζωή).

Β) Ελληνικές Αποθήκες ΣΑΡΑΝΤΙΤΗΣ (SARMED A.E.).

13) Εξέταση αιτήσεως για διόρθωση οφειλής από βεβαιωμένους χρηματικούς καταλόγους που αφορούν ειδικό τέλος 2% επί των ακαθαρίστων εσόδων της Στράτου Μαρίας συζ. Δημητρίου.

14) Λήψη απόφασης για τη διαγραφή οφειλών από βεβαιωμένο χρηματικό κατάλογο που αφορά ΤΑΠ Ξηρονομής ετών 1995 και 1996, χρηματικός κατάλογος 666/13-6-1996.

15) Λήψη απόφασης για την απαλλαγή από προσαυξήσεις σύμφωνα με το άρθρο 174 παρ. 3α του Ν.3463/06 στον οφειλέτη κ. Λιανό Σωτήριο του Βασιλείου.

16) Έγκριση της υπ’ αριθ.7/2011 απόφασης του Δ.Σ. του ΝΠΔΔ με την επωνυμία Σχολική Επιτροπή Νηπιαγωγείου- Δημοτικού – Γυμνασίου Καπαρελλίου, που αφορά την έγκριση απολογισμού τους για το χρονικό διάστημα από 1-1-2011 έως 30-6-2011.

17) Έγκριση της υπ’ αριθ.1/2011 απόφασης του Δ.Σ. του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή του ΕΕΕΕΚ Θήβας», που αφορά την έγκριση απολογισμού οικ.έτους 2010.

18) Έγκριση της υπ’ αριθ.2/2011 απόφασης του Δ.Σ. του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή του ΕΕΕΕΚ Θήβας», που αφορά την έγκριση απολογισμού τους για το χρονικό διάστημα από 1-1-2011 έως 7-7-2011.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΟΚΟΝΤΙΝΗΣ

Θήβα : 21-12-2011

ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ

Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου

Σας κοινοποιούμε την υπ’ αριθ. πρωτ. 33639/21-12-2011 πρόσκληση του Δημοτικού Συμβουλίου  του Δήμου Θηβαίων, η  θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος (Παλαιό Δημαρχείο-οδός Πινδάρου & Οιδίποδος) την 28 του μηνός ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011, ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 18:00 σε ΕΙΔΙΚΗ Συνεδρίαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 163 του Ν.3463/06, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης,  για ενημέρωσή σας :

  1. Έγκριση ισολογισμού οικ.έτους 2006 του πρώην Δήμου και τώρα  Δημοτικής Ενότητας Βαγίων του Δήμου Θηβαίων.
  1. Έγκριση ισολογισμού οικ.έτους 2007 του πρώην Δήμου και τώρα    Δημοτικής Ενότητας Βαγίων του Δήμου Θηβαίων.
  1. Έγκριση ισολογισμού οικ.έτους 2008 του πρώην Δήμου και τώρα    Δημοτικής Ενότητας Βαγίων του Δήμου Θηβαίων.
  1. Έγκριση ισολογισμού οικ.έτους 2009 του πρώην Δήμου και τώρα  Δημοτικής Ενότητας Βαγίων του Δήμου Θηβαίων.
  1. Έγκριση ισολογισμού οικ.έτους 2010 του πρώην Δήμου και τώρα  Δημοτικής Ενότητας Βαγίων του Δήμου Θηβαίων.

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΟΚΟΝΤΙΝΗΣ

Facebook Comments Box

Αφήστε μια απάντηση