You are currently viewing Απάντηση της ΔΕΠΟΔΑΘ σε ερώτηση Βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ

Απάντηση της ΔΕΠΟΔΑΘ σε ερώτηση Βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ

depodath-400x353
Προς
Υπουργό Εσωτερικών
& Διοικητικής Ανασυγκρότησης
κο. Νικόλαο Βούτση
Κύριε Υπουργέ,
Με αφορμή ερώτηση Βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ προς τον Υπουργό Εσωτερικών &
Διοικητικής Ανασυγκρότησης με θέμα «Φορείς Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων με
τη μορφή Ανώνυ μης Εταιρείας», το Διοικητικό Συμβούλιο της Δ.Ε.Π.Ο.Δ.Α.Θ
. ΑΕ
θέλει να επισημάνει τα παρακάτω :
Η Δ.Ε
.Π.Ο.Δ.Α.Θ. ΑΕ είναι ο Φορέας Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων
(Φο.Δ.Σ.Α) της 2
ης
Διαχειριστικής Ενότητας (Δ.Ε) του Νομού Βοιωτίας, όπως αυτή
προσδιορίζεται στον εγκεκριμένο Περιφερειακό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων
(ΠΕ.Σ.Δ.Α) της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
Η Δ.Ε.Π.Ο.Δ.Α.Θ συστάθηκε ως Διαδημοτική επιχείρηση
(Ν.Π.Ι.Δ) με βάση το
Π.Δ 410/1995. (ΦΕΚ 1399/22.10.2001, τεύχος Β)
Σ αυτήν συμμετείχαν 11 Καποδιστρι
ακοί Δήμοι της προαναφερόμενης
Διαχειριστικής Ενότητας.
Με το άρθρο 30 του Ν. 3536/2007,
§6, η Δ.Ε.Π.Ο.Δ.Α.Θ μετατράπηκε
υποχρεωτικά, όπως και μια σειρά άλλων Διαδημοτικών επιχειρήσεων στην χώρα
μας (Ν.Π.Ι.Δ), σε Ανώνυμη Εταιρεία των Ο.Τ.Α.
Η υποστήριξη το υ Περιφερειακού Φο .Δ.Σ.Α Στερεάς Ελλάδας από την
Δ.Ε.Π.Ο.Δ.Α.Θ, γίνεται με την άνευ τιμήματος μεταξύ των 2 Φο.Δ.Σ.Α σύναψη
προγραμματικής σύμβασης, λόγω του ότι η Δ.Ε.Π.Ο.Δ.Α.Θ είναι ο μοναδικός
οργανωμένος Φο.Δ.Σ.Α της Περιφέρειας.
Αυτό έγινε μετά από αίτημα του Περιφερειακού Φο.Δ.Σ.Α και αυτό εκτιμούμε
ότι θα έπρεπε να πράξει ο Φορέας μας στα πλαίσια της Περιφερειακής συνείδησης
και της αλληλεγγύης.
Η πρόταση και η τελική απόφαση για την μετατροπή του Περιφερειακού
Συνδέσμου Φο.Δ.Σ.Α Στερεάς Ελλάδας σε Α
νώνυμη Εταιρεία των Ο.Τ.Α, αποτελεί
προϊόν διαβούλευσης και απόφαση της συντριπτικής πλειοψηφίας των Δήμων της
Περιφέρειάς μας, μετά από αποφάσεις των Δημοτικών τους Συμβουλίων, όπως η
σχετική νομοθεσία ορίζει.
2
Ένα έργο που αποτελεί εξαίρεση στην χώρα μας, αφενός για την φιλική προς
το περιβάλλον τεχνολογία και αφετέρου διότι γίνεται με δημόσια χρηματοδότηση
και επομένως προς όφελος του γενικότερου συμφέροντος.
Σχετικά με το τέλος (εισφορά) που πληρώνουν οι Δήμοι στον Φο.Δ.Σ.Α, αυτό
προβλέπεται από την νομοθεσία (ΚΥΑ 2527/2009 & Ν. 3854/2010) και αποτελεί
το
κόστος για την ορθά περιβαλλοντική λειτουργία των έργων διαχείρισης στερεών
αποβλήτων.
Εάν οι ερωτώντες Βουλευτές προτείνουν ή σ
κοπεύουν να προωθήσουν
νομοθετική ρύθμιση, που θα είναι ευνοϊκότερη για τον κάθε Δήμο
– Μέλος του
Φο.Δ.Σ.Α, αυτή η πρωτοβουλία είναι ευπρόσδεκτη.
Σε ότι αφορά τις αμοιβές του Γενικού Διευθυντή
, το θέμα αυτό
όλως
περιέργως, αφού τα στοιχεία είναι στην διάθε
ση οποιουδήποτε ενδιαφερόμενου
με τις προβλεπόμενες από το νόμο διαδικασίες, επανέρχεται για άλλη μια φορά με
δημόσια ανακοίνωση από τον Βουλευτή του Νομού μας, ενώ έχει απασχολήσει 2
φορές το Διοικητικό Συμβούλιο και έχουν δοθεί οι απαντήσεις
με αντίστοιχες
αποφάσεις.
Επισημαίνουμε ότι μετά τις παραπάνω αποφάσεις και την δημοσιοποίηση
των, ουδέποτε υποβλήθηκε αίτημα προς την Δ.Ε.Π.Ο.Δ.Α.Θ, σχετικό με την
γνωστοποίηση της αμοιβής του Γενικού Διευθυντή της, από τον ερωτώντα
Βουλευτή Βοιωτίας.
Σε ότι αφορά το τελευταίο σκέλος της ερώτησης και την παρότρυνση προς την
Πολιτεία για τους «αναγκαίους ελέγχους για τα πεπραγμένα όσων Φο.Δ.Σ.Α
λειτουργούν με τη μορφή Ανώνυμης Εταιρείας έως σήμερα», μας προξενεί
εντύπωση αυτή η παρότρυνση, αφού καμία συγκεκριμένη καταγγελία δεν υπάρχει
για τον τρόπο διαχείρισης τόσο στον φορέα μας όσο και σε άλλους που
λειτουργούν με την μορφή της Ανώνυμης Εταιρείας των Ο.Τ.Α.
Βεβαίως ο έλεγχος είναι απαραίτητος ανεξαιρέτως μορφής και εμείς το
επικροτούμε, αλλά σε καμία περίπτωση δεν συμφωνούμε με την «δαιμονοποίηση»
θεσμών που έχουν θεσμοθετηθεί με νόμους της Πολιτείας και με τους οποίους
λειτουργεί η Τοπική Αυτοδιοίκηση.
Κλείνοντας καλούμε όλους τους ερωτώντες Βουλευτές να έρθουν στον
Φο.Δ.Σ.Α, να δουν από κοντά τα έργα διαχείρισης
των απορριμμάτων και να
παραλάβουν όποιο στοιχείο επιθυμούν τόσο για τον σχεδιασμό όσο και
για την
οικονομική διαχείριση.
Καλούμε ιδιαίτερα και για πολλοστή φορά τον Βουλευτή της έδρας μας να
έρθει επίσης να δει τα έργα λειτουργίας αλλά και όποιο άλλο στοι
χείο επιθυμεί,
κάτι που έπραξαν άλλοι συνάδελφοί του από τον Νομό μας.
Σε κάθε περίπτωση το Bullying κατά της Τοπικής Αυτοδιοίκησης θα πρέπει να
λάβει τέλος.
Το Διοικητικό Συμβούλιο
της Δ.Ε.Π.Ο.Δ.Α.Θ Α.Ε
Facebook Comments Box

Αφήστε μια απάντηση