- ΘΗΒΑ

ΔΕΠΟΔΑΘ: Με δαπάνη της επιχείρησης το ενημερωτικό ταξίδι των Δημάρχων στη Γαλλία

Δ.Ε.Π.Ο.Δ.Α.Θ Α.Ε

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

depodathxytathivas

Με αφορμή πρόσφατα δημοσιεύματα και τον συνεχιζόμενο θόρυβο για την μετάβαση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ( των Δημάρχων ) της Δ.Ε.Π.Ο.Δ.Α.Θ Α.Ε στο Παρίσι, προκειμένου να επισκεφθούν μονάδα διαχείρισης Αστικών Στερεών Αποβλήτων και για αποκατάσταση της αλήθειας, παραθέτουμε αυτούσιο το απόσπασμα των πρακτικών της 12ης συνεδρίασης της 25ης Νοεμβρίου 2008 του Δ.Σ της επιχείρησης σχετικά με το προαναφερόμενο θέμα.

Να σημειώσουμε ότι στο ταξίδι συμμετείχαν 17 συνολικά άτομα και η επιχείρηση κάλυψε μόνο το κόστος των 9 ( Δήμοι – Μέλη της Δ.Ε.Π.Ο.Δ.Α.Θ Α.Ε ).

Το συνολικό κόστος, το οποίο περιλάμβανε το κόστος των μετακινήσεων, διανυκτερεύσεων, μέρος των εσωτερικών μετακινήσεων και της διατροφής, ανήλθε συνολικά σε 9.449,60 ευρώ ( 8.235,00 ευρώ εισιτήρια & διανυκτερεύσεις συν 1.214,60 ευρώ έξοδα εσωτερικών μετακινήσεων & διατροφής ).

Σε περίπτωση που συμμετείχαν 2 εκπρόσωποι από έναν Δήμο, το κόστος του δεύτερου επιβάρυνε τον ίδιο.

Θέλουμε να πιστεύουμε ότι μετά την δημοσιοποίηση των στοιχείων θα σταματήσει η διαστρέβλωση της αλήθειας.

Για την Δ.Ε.Π.Ο.Δ.Α.Θ Α.Ε

Ο Πρόεδρος

Νικόλαος Σβίγγος

Δήμαρχος Θήβας

Συνημμένο :

– Απόσπασμα πρακτικού Δ.Σ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από τα πρακτικά της 12ης συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της «Διαδημοτικής Επιχείρησης Περιβάλλοντος και Οργάνωσης Διαχείρισης Απορριμμάτων Θήβας– ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΩΝ ΟΤΑ»

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 66

ΘEMA :.«Έγκριση δαπανών επίσκεψης μελών του Δ.Σ. στο εξωτερικό»

Στη Θήβα στα Γραφεία της Δ.Ε.Π.Ο.Δ.Α.Θ. – Α.Ε., σήμερα 25 Νοεμβρίου 2008, ημέρα Τρίτη και ώρα 13.00 μ.μ. συνήλθε το Διοικητικό Συμβούλιο της Δ.Ε.Π.Ο.Δ.Α.Θ. Α.Ε. σε συνεδρίαση, έπειτα από την με αριθμό πρωτοκόλλου 812/20-11-2008 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής, Δημάρχου Θηβαίων κ. Νικολάου Σβίγγου (σύμφωνα με το υπ’ αρ. 9 άρθρο του καταστατικού της επιχείρησης, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν. 2190/1920 και του Ν. 3536/2007.)

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμος απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο έντεκα (11) μελών, βρέθηκαν παρόντα οκτώ (8) μέλη, δηλαδή:

1.Σβίγγος Νικόλαος, Δήμαρχος Θηβαίων, Πρόεδρος διοικητικού συμβουλίου της ΔΕΠΟΔΑΘ A.E.,

2.Ευάγγελος Γεωργίου, Αντιπρόεδρος Δ.Σ., Δήμαρχος Σχηματαρίου

3.Θεοδωρόπουλος Γεώργιος, Δήμαρχος Οινοφύτων,

4.Κουρούνης Χρήστος, Δήμαρχος Θεσπιών,

5.Κωνσταντίνος Κοβάνης, Δήμαρχος Θίσβης,

6.Ανδρίτσος Αθανάσιος, Δήμαρχος Ακραιφνίας,

7.Παναγιώτης Κυριάκου, Δήμαρχος Τανάγρας

8.Χρήστος Πέτρου, Αντιδήμαρχος Δερβενοχωρίων

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό, το Δ.Σ. αρχίζει τη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου εισηγούμενος το έβδομο θέμα της ημερησίας διάταξης λέει τα εξής:

Σε συνέχεια προηγούμενης σχετικής ενημέρωσης των μελών, σχετικά με ταξίδι στο εξωτερικό για την επίσκεψη εργοστασίου καύσης, ζητούμε την επικύρωση των δαπανών του εν λόγω ταξιδιού, το οποίο έλαβε χώρα την 6 έως 9-11-2008, καθώς το εργοστάσιο, που δέχθηκε να μας ξεναγήσει στις εγκαταστάσεις του, στο Παρίσι, λόγω αυξημένων υποχρεώσεων, μας διέθεσε ως ημερομηνία επίσκεψης την 7-11 και κατά συνέπεια ήταν δύσκολη η λήψη σχετικής απόφασης, πριν την διενέργεια του ταξιδιού και ο προσδιορισμός.

Το ύψος της δαπάνης, της οποίας ζητείται η έγκριση και η οποία αναφέρεται στα έξοδα μετάβασης και διαμονής στο Παρίσι των μελών του Δ.Σ., ανήλθε στο ποσό των 9.500 ΕΥΡΩ.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου και μετά από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την έγκριση των δαπανών ύψους 9.500 ΕΥΡΩ, που αναφέρεται στα έξοδα μετάβασης και διαμονής στο Παρίσι μελών του Δ.Σ..

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό ΕΞΗΝΤΑ ΕΞΙ (66).

Γι’ αυτό συντάχθηκε το παρόν και υπογράφεται.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ. ΔΕΠΟΔΑΘ ΑΕ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΒΙΓΓΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Θεοδωρόπουλος Γεώργιος

Κουρούνης Χρήστος

Κωνσταντίνος Κοβάνης

Ανδρίτσος Αθανάσιος

Ευάγγελος Γεωργίου

Παναγιώτης Κυριάκου

Χρήστος Πέτρου

Ακριβές αντίγραφο Θήβα αυθημερόν

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΔΕΠΟΔΑΘ ΑΕ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΒΙΓΓΟΣ

Facebook Comments Box

Αφήστε μια απάντηση