You are currently viewing Υποβολή αιτήσεων για τα προγράμματα ενίσχυσης των μελισσοκόμων

Υποβολή αιτήσεων για τα προγράμματα ενίσχυσης των μελισσοκόμων

MELISSOKOMIA

Σας ενημερώνουμε ότι δεχόμαστε τις αιτήσεις και τα αντίστοιχα δικαιολογητικά για τη συμμετοχή των μελισσοκόμων στις δράσεις «Εξοπλισμός για τη διευκόλυνση των μετακινήσεων» (Αντικατάσταση κυψελών) και «Οικονομική στήριξη της νομαδικής μελισσοκομίας» στα πλαίσια υλοποίησης του Προγράμματος Βελτίωσης της Παραγωγής και Εμπορίας Μελιού για το έτος 2014.

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

 

2 7 Ι Ο Υ Ν Ι Ο Υ 2 0 1 4 (ημέρα Παρασκευή)

 

Δικαίωμα συμμετοχής στη δράση 3.1 «Εξοπλισμός για τη διευκόλυνση των μετακινήσεων» (Αντικατάσταση κυψελών) έχουν τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, κάτοχοι μελισσοκομικής εκμετάλλευσης, εφόσον:

§ είναι κάτοχοι μελισσοκομικού βιβλιαρίου σε ισχύ (θεωρημένου) και

§ δηλώνουν τα μελισσοσμήνη τους στο έντυπο Ε1 ή/και Ε3 της ετήσιας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος

 

Δικαίωμα συμμετοχής στη δράση 3.2 «Οικονομική στήριξη της νομαδικής μελισσοκομίας» έχουν οι «επαγγελματίες αγρότες» και οι συνταξιούχοι ΟΓΑ, εφόσον:

§ είναι κάτοχοι μελισσοκομικής εκμετάλλευσης τουλάχιστον εκατόν πενήντα (150) παραγωγικών μελισσοσμηνών,

§ είναι κάτοχοι μελισσοκομικού βιβλιαρίου σε ισχύ (θεωρημένου) και

§ δηλώνουν τα μελισσοσμήνη τους στο έντυπο Ε1 ή/και Ε3 της ετήσιας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος

 

Η αίτηση είναι κοινή για τις δύο δράσεις και μπορεί να υποβληθεί:

§ α) αυτοπροσώπως από τον ίδιο τον ενδιαφερόμενο,

 

§ β) δια αντιπροσώπου (Στην περίπτωση αυτή, ο αντιπρόσωπος οφείλει να προσκομίζει σχετική εξουσιοδότηση επικυρωμένη από αστυνομική αρχή.)

 

γ) με συστημένη ταχυδρομική επιστολή από την οποία να προκύπτει ότι η αποστολή της αίτησης και των απαραίτητων συνοδευτικών δικαιολογητικών έχει πραγματοποιηθεί εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας.

 

 

Οι ενδιαφερόμενοι μελισσοκόμοι προκειμένου να ενταχθούν στις παραπάνω δράσεις για το έτος 2014 καλούνται να υποβάλλουν στο Κέντρο Μελισσοκομίας Στ. Ελλάδας μέχρι 27 Ιουνίου 2014 τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 

αίτηση συμμετοχής πλήρως συμπληρωμένη και υπογραμμένη από τον ενδιαφερόμενο ( ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ ΚΙΝΗΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ )

 

φωτοαντίγραφο θεωρημένου Μελισσοκομικού Βιβλιαρίου (ΣΕ ΙΣΧΥ την ημερομηνία υποβολής των δικαιολογητικών δηλαδή να μην έχουν περάσει 2 χρόνια από τη τελευταία θεώρηση) και νόμιμα επικυρωμένου.

 

( ΣΑΣ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΝΑ ΦΩΤΟΤΥΠΕΙΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΣΕΛΙΔΕΣ ΠΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΝ ΔΗΛΑΔΗ ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΕ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΘΕΩΡΗΣΗ )

 

φωτοαντίγραφο του Ε1 νόμιμα επικυρωμένου (ΚΑΙ ΤΙΣ ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΣΕΛΙΔΕΣ) της πιο πρόσφατης φορολογικής δήλωσης (να φαίνεται η δήλωση των μελισσοσμηνών και να συμπεριλαμβάνεται και ο πίνακας υπολογισμού του γεωργικού εισοδήματος όταν υπάρχει αυτός) καθώς επίσης και το αποδεικτικό κατάθεσης στη ΔΟΥ.

 

φωτοαντίγραφο της πρώτης σελίδας του τραπεζικού λογαριασμού στον οποίο θα γίνει η κατάθεση της ενίσχυσης.

 

υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/86 στην οποία θα δηλώνουν ότι

«οι συγκεκριμένες δράσεις δεν ενισχύονται άμεσα ή έμμεσα από άλλο Εθνικό ή Κοινοτικό πρόγραμμα»

«τα στοιχεία του εντύπου Ε1/Ε3 είναι αληθή»

«θα διατηρήσω τις κυψέλες αντικατάστασης για χρονικό διάστημα πέντε (5) τουλάχιστον ετών από την ημερομηνία αγοράς και θα τις επιδεικνύω σε κάθε έλεγχο κοινοτικό ή εθνικό»

«έχω λάβει γνώση και αποδέχομαι τους όρους και τις προϋποθέσεις χορήγησης της ενίσχυσης»

 

πρωτότυπα παραστατικά αγοράς των κυψελών

 

Ø Θα γίνουν δεκτά τιμολόγια-δελτία αποστολής που έχουν εκδοθεί από 1 Σεπτεμβρίου 2013 έως 27 Ιουνίου 2014 (καταληκτική ημερομηνία υποβολής δικαιολογητικών)

Ø Τα παραστατικά θα συνοδεύονται από εξοφλητική απόδειξη (δεν ισχύει η σφραγίδα του προμηθευτή συνοδευόμενη από το «εξοφλήθη» γραμμένο χειρόγραφα)

Ø Επιλέξιμη δαπάνη για κάθε κυψέλη είναι τα 30 Ευρώ

Ø Κάθε μελισσοκόμος δικαιούται να αγοράσει μέχρι και το 10% των κατεχομένων κυψελών όπως αυτές προκύπτουν από τα δικαιολογητικά (ισχύει το μικρότερο νούμερο ανάμεσα στο μελισσοκομικό βιβλιάριο και το Ε1/Ε3 όταν δε συμπίπτουν)

Ø Το Φ.Π.Α. δεν αποτελεί επιλέξιμη δαπάνη.

 

Στην περίπτωση που η αίτηση αφορά στη δράση 3.2 «Οικονομική στήριξη της νομαδικής μελισσοκομίας», υποβάλλονται επιπλέον:

7. φωτοαντίγραφο της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου ΟΓΑ, από όπου θα προκύπτουν τα στοιχεία του δικαιούχου, καθώς και της σελίδας θεώρησης, από όπου θα προκύπτει ότι το βιβλιάριο αυτό είναι σε ισχύ.

8. φωτοαντίγραφο της άδειας κυκλοφορίας του ΦΙΧ, εφόσον αυτό χρησιμοποιηθεί για την μεταφορά των μετακινούμενων κυψελών.

 

Παραστατικά μετακίνησης των μελισσοσμηνών είναι:

ü δελτία αποστολής για όσους έχουν Φ.Ι.Χ. μελισσοκομικό αυτοκίνητο στο όνομα τους

ü φορτωτικές από Φ.Δ.Χ. αυτοκίνητο για τους υπόλοιπους

 

Δεκτά γίνονται παραστατικά μετακίνησης εκδοθέντα από 1 Σεπτεμβρίου 2013 έως 30 Ιουνίου 2014 τα οποία πρέπει να προσκομιστούν το αργότερο την 10 Ιουλίου 2014.

 

Για περισσότερες πληροφορίες ή τυχόν διευκρινήσεις, επικοινωνείστε με το Κέντρο Μελισσοκομίας στο τηλ. 22210-20507 ή με τους:

Ανδρέα Ρηγόπουλο στο 6936638493

Αηδόνη Βασίλη στο 6937041616

Facebook Comments Box

Αφήστε μια απάντηση