- ΘΗΒΑ

Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου Θήβας

Σας καλούμε όπως προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του παλαιού Δημοτικού Καταστήματος του Δ.Θηβαίων, (Παλαιό Δημαρχείο οδός Πινδάρου & Οιδίποδος) στις 27 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2020 ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 18:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ     ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΧΑΡΕΜΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 1. Επικύρωση πρακτικού εκλογών που διενεργήθηκαν στις 4-1-2020 για την ανάδειξη του   Διοικητικού Συμβουλίου στο Τοπικό Συμβούλιο Νέων, ανακήρυξη των τακτικών και αναπληρωματικών μελών αυτού και συγκρότησή του σε Σώμα».

Θέματα Οικονομικών Υπηρεσιών 

 1. Λήψη απόφασης για λογαριασμό διαχείρισης οικονομικού έτους 2018 και πίνακας απολογισμού.

Εισηγητής: Οικονομική Επιτροπή

 

Θέματα Τμήματος Περιβάλλοντος

 1. Τροποποίηση της από 6-3-2013 σύμβασης συλλογής αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ), η οποία είχε συναφθεί μεταξύ της εταιρείας «ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ Α.Ε.» και του Δήμου Θηβαίων, δυνάμει της υπ’ αριθ. 53/3013 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Εισηγητής : Γ.Χρυσικός, Προϊστάμενος Τμ.Περιβάλλοντος

 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την αναγκαιότητα σύναψης σύμβασης παροχής υπηρεσιών καθαριότητας, συντήρησης χώρων πρασίνου και ηλεκτροφωτισμού, λόγω αδυναμίας μεταφοράς υλικών εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων.

Εισηγητής : Γ.Χρυσικός, Προϊστάμενος Τμ.Περιβάλλοντος.

 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης για τη δωρεάν παραχώρηση τάφων.

Εισηγητής : Γ.Χρυσικός, Προϊστάμενος Τμ.Περιβάλλοντος.

 

Θέματα Διοικητικών Υπηρεσιών

 1. Ορισμός ενός δημοτικού συμβούλου με το νόμιμο αναπληρωτή του στην Επιτροπή καταρτισμού ετήσιου Μητρώου Αρρένων Δήμου Θηβαίων, έτους 2019.

      Εισηγητής : Ι.Φούκας, Προϊστάμενος Τμ.Δημοτ.Κατάστασης

 

 

Θέματα Τεχνικών Υπηρεσιών :

 1. Λήψη απόφασης για την χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου με τίτλο : «Ανάπλαση του περιβάλλοντος χώρου της Κρήνης του Οιδίποδα στην πλατεία Αγίων Θεοδώρων του Δήμου Θηβαίων».

Εισηγητής :  Αναστ.Δημητριάδου, Πολ.Μηχ/κός

 1. Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Θηβαίων για κυκλοφοριακή σύνδεση με απότμιση πεζοδρομίου που αφορά οικία της Μακρή Κωνσταντίνας, στην Οδό Χαιρωνείας 19, ΟΤ 289 στη Θήβα.

Εισηγητής : Παρ.Θεοδοσιάδης, Πολ.Μηχ/κός

 1. Λήψη απόφασης για τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών εκτέλεσης του έργου με τίτλο : «Αναβάθμιση της διαμόρφωσης πλατείας στη συνοικία Πυρί της Δ.Ε. Θήβας και δημιουργία νέας Παιδικής Χαράς».

Εισηγητής : Λ.Λάβδα, Αρχ/κτων Μηχ/κός

 1. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής εργασιών του έργου «Ανάπλαση πεζόδρομου οδού Επαμεινώνδα Δήμου Θηβαίων».

Εισηγητής : Λ.Λάβδα, Αρχ/κτων Μηχ/κός

 1. Έγκριση πρακτικού κλήρωσης για την ανάδειξη μελών του Δημοτικού Συμβουλίου ως τακτικών & αναπληρωματικών μελών Επιτροπών παραλαβής έργων του ν.3669/2008 για το έτος 2020.

Εισηγητής : Λ.Λάβδα, Αρχ/κτων Μηχ/κός

 1. Συγκρότηση Επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου με τίτλο : «Ανάπλαση πεζόδρομου οδού Επαμεινώνδα Δήμου Θηβαίων».

      Εισηγητής : Λ.Λάβδα, Αρχ/κτων Μηχ/κός

 1. Λήψη απόφασης για την συγκρότηση επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους των έργων που εκτελούνται από την τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Θηβαίων για το έτος 2020.

Εισηγητής :  Αναστ.Δημητριάδου, Πολ.Μηχ/κός

 

 

Θέματα Τμήματος Προγραμματισμού :

 1. Λήψη απόφασης για την υπογραφή σύμβασης δεσμευμένου λογαριασμού στο πλαίσιο του Χρηματοδοτικού Προγράμματος «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου 2019» του Πράσινου Ταμείου για την πράξη με τίτλο : «Κατασκευή παιδικών χαρών στη Δ.Ε. Θήβας».

Εισηγητής : Αικ.Θαλάσση, Προϊσταμένη Τμ.Προγραμματισμού.

 

Θέματα Τμήματος Εσόδων

 1. Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση επιτροπών παραλαβής προμηθειών και υπηρεσιών που αφορούν το έτος 2020,σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 221 του Ν.4412/2016.

Εισηγητής : Γ.Καλατζή, Προϊσταμένη Τμ.Εσόδων

 1. Συγκρότηση της Επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων κατά τη διαδικασία σύναψης συμβάσεων προμηθειών και υπηρεσιών που αφορούν το έτος 2020, σύμφωνα με το Ν.4412/2016.

Εισηγητής : Γ.Καλατζή, Προϊσταμένη Τμ.Εσόδων

 

 

Θέματα Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας

 1. Συγκρότηση της Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας των Φύλων του Δήμου Θηβαίων.

Εισηγητής : Β.Αναστασίου, Προϊσταμένη Τμ.Πρόνοιας & Σχολικών Επιτροπών

 1. Έγκριση της υπ’ αριθ. 1/2020 απόφασης του Δ.Σ. της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας, περί παραχώρησης της χρήσης αιθουσών και λοιπού εξοπλισμού γραφείων, του 7ου και 8ου Δημοτικού Σχολείου, για την πραγματοποίηση του Πανελλαδικού διαγωνισμού της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας «ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ», που θα διεξαχθεί στις 15 Φεβρουαρίου 2020 στη Θήβα.

    Εισηγητής : Β.Αναστασίου, Προϊσταμένη Τμ.Πρόνοιας & Σχολικών Επιτροπών