- ΒΟΙΩΤΙΑ

Προσλήψεις Γυμναστών στο δήμο Αλιάρτου – Θεσπιέων

 

Tην πρόσληψη τριών (3) ατόμων Π.Ε. Καθηγητών Φυσικής Αγωγής με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.), μέχρι την 30/06/2020, με ωριαία αποζημίωση, για την κάλυψη των αναγκών υλοποίησης των Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους, περιόδου 2019-2020 του Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση (μόνο αυτοπροσώπως ή με εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό τους) στo Πρωτόκολλο του Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων (Ταχ. Δ/νση: Λεωφ. Αθηνών – Αλίαρτος – Τ.Κ.:32001) κατά τις ώρες 09.00 έως 14.00. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε δύο εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος και στην ιστοσελίδα του Δήμου, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες, ενώ για πληροφορίες θα πρέπει να απευθύνονται στο Γραφείο Ανθρώπινου Δυναμικού – Μητρώων & Διαδικασιών Προσωπικού (Ταχ. Δ/νση: Λεωφ. Αθηνών – Αλίαρτος, Τηλ. Επικοινωνίας: 22683-50.214) Η παρούσα να δημοσιευτεί σε δύο εφημερίδες του νομού Βοιωτίας, να αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων (Δημαρχιακού Κατάστημα Αλιάρτου και Δημοτικό Κατάστημα Θεσπιέων), στο ΚΕΠ Αλιάρτου και να αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα του Δήμου (www.aliartos.gov.gr).