Προσλήψεις στο Δήμο Θηβαίων

Ο Δήμος Θηβαίων ανακοινώνει τις προσλήψεις, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά οκτώ (8) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου Θηβαίων , που εδρεύει στη Θήβα.

ΥΕ Εργατών Καθ/τας 7 προσλήψεις

ΔΕ Υδραυλικών 1 προσληψη

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

 

Οι ενδιαφερόμενοι για τις προσλήψεις καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.2 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια
αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Θηβαίων, Κύπρου 3 Τ.Κ. 32 200 Θήβα, απευθύνοντάς την στο γραφείο προσωπικού υπόψιν κ. Κερασίας Ντανάση (τηλ. επικοινωνίας:2262350670).

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων για τις προσλήψεις είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του δήμου Θηβαίων, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες

dikaiologitika.gr

Facebook Comments Box

Αφήστε μια απάντηση