- ΘΗΒΑ

Θέματα συζήτησης Δημοτικού Συμβουλίου Θήβας

dimotiko symvoulio thivas

Σας αποστέλλουμε για ενημέρωσή σας την υπ’ αριθ. πρωτ. 29471/27-11-2015 πρόσκληση για την 29ησυνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου  του Δήμου Θηβαίων, η οποία θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα της Δ.Ε. Βαγίων  στις  2  ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ του 2015, ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 18:00, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης :

1ο.                      Εκλογή νέου τακτικού και αναπληρωματικού μέλους στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, μετά την παραίτηση των δημοτικών Συμβούλων Αλεξ. Μακρή και Ι.Ραχούτη.

 

2ο.                      Ορισμός νέου δημότη ως τακτικού μέλους του Δ.Σ. του ΝΠΔΔ Δημοτικός Οργανισμός Θήβας(Δ.Ο.Θ.) σε αντικατάσταση της κ. Αγαπάκη – Αναδιώτη Ελένης.

 

3ο.                      Διόρθωση της υπ’ αριθ. 308/2015 Α.Δ.Σ. ως προς το όνομα του Δ/ντή της Σχολικής Μονάδας που καταλαμβάνει τη θέση του τακτικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Σχολικής Επιτροπής των Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δ.Θηβαίων και ορισμός νέων αναπληρωματικών μελών στην ίδια Σχολική Επιτροπή.

 

4ο.                      Λήψη απόφασης για τον καθορισμό ενιαίου ανταποδοτικού τέλους Δήμου Θηβαίων οικ.έτους 2016 (σχετ. η υπ΄αριθ. 359/2015 Α. Οικ. Επιτροπής).

 

5ο.                      Έγκριση τροποποιήσεων της μελέτης του έργου : «Ανάπλαση Πεζόδρομου οδού Επαμεινώνδα Δήμου Θηβαίων» (σχετ. η υπ’αριθ. 168/2011 Α.Δ.Σ.)

 

6ο.                      Έκφραση γνώμης σχετικά με την ΜΠΕ αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 39MWτης εταιρείας VIOTIA AIOLOS A.E. στη θέση «ΠΟΥΡΝΑΡΙ» Δ.Ε. Θίσβης του Δήμου Θηβαίων (σχετ. η 113/2015 Α.Επ.Π.Ζ.).

 

7ο.                      Έγκριση για τη  διόρθωση του ΓΠΣ Θήβας ως προς τον επιτρεπτό αριθμό ισοδύναμων ζώων εκτροφής που επιτρέπονται σε κτηνοτροφικές μονάδες – πτηνοτροφικές ή σταυλικές εγκαταστάσεις (Σχετ. η υπ’ αριθ. 74/2014 & 78/2015 Α. Επ. Π. Ζωής ).

 

8ο.                      Έγκριση  απαγόρευσης διέλευσης βαρέων οχημάτων από την οδό Μαυρομματίου στη συνοικία  Πυρί του Δ.Θηβαίων (σχετ. η υπ’αριθ. 105/2015 Α.Επ.Π.Ζ.).

 

9ο.                      Λήψη απόφασης για την παραχώρηση μιας (1) θέσης στάθμευσης έμπροσθεν του Δικαστικού Μεγάρου Θηβών, προκειμένου να διενεργούνται με ασφάλεια οι μεταγωγές των κρατουμένων (σχετ. η υπ’ αριθ. 106/2015 Α.Επ.Π.Ζ.).

 

10ο.                      Έγκριση για την  ανανέωση της υπ’αριθ. 158/2013 Α.Δ.Σ. περί παραχώρησης μιας (1) θέσης στάθμευσης έμπροσθεν της οικίας της κ. Δέσποινας Παπαδοπούλου  επί της οδού Ετεοκλέους 5 στη Θήβα (σχετ. η υπ’αριθ. 107/2015 Α.Επ.Π.Ζ.).

 

11ο.                      Έγκριση άδειας εισόδου – εξόδου σε παρασκευαστήριο ασφάλτου ιδιοκτησίας ΕΡΓΟΔΟΜΙΚΗ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΑΒΕΤΕ στη θέση «ΧΑΛΚΟ»  Δήμου Θηβαίων (σχετ. η υπ’ αριθ. 114/2015 Α.Επ.Π.Ζ.).

 

 

12ο.                      Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου :  «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΤΕΝΙΣ Δ.Δ ΞΗΡΟΝΟΜΗΣ ΔΗΜΟΥ ΘΙΣΒΗΣ».

 

13ο.                      Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου με τίτλο : «Κατασκευή Κοινόχρηστων Χώρων (παλαιό νεκροταφείο) Δ.Ε. Πλαταιών» (θέμα από αναβολή).

 

14ο.                      Λήψη απόφασης για την έγκριση της μελέτης και του τρόπου εκτέλεσης του έργου με τίτλο : «Κατασκευή τοίχου αντιστήριξης στην οδό Λεύκτρων».

 

15ο.                      Αποδοχή της 2ης Τροποποίησης της απόφασης ένταξης της πράξης με τίτλο : «Βελτίωση κτιρίου παλαιού Δημαρχείου Βαγίων και μετατροπή του σε χώρο άσκησης πολιτιστικών δραστηριοτήτων», στο πλαίσιο του Άξονα 4 «Προσέγγιση LEADER» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007-2013 (ΠΑΑ) του Μέτρου 41 του Τοπικού Προγράμματος Leader Βοιωτίας.

 

16ο.                      Υποβολή 3ου επικαιροποιημένου- τροποποιημένου Τεχνικού Δελτίου Πράξης και Υποέργου της ενταγμένης πράξης με τίτλο : «Αποκατάσταση τριών ΧΑΔΑ Δημοτικής Ενότητας Θίσβης Δήμου Θηβαίων» στο πλαίσιο του ΕΠ «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2007-2013».

 

17ο.                      Έγκριση παράτασης εργασιών για το υποέργο με τίτλο : «Βελτίωση και ενεργειακή αναβάθμιση καταστήματος δημοτικής αγοράς» του ενταγμένου στο ΕΠ «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2007-2013» έργου με τίτλο «Βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης δημοτικών κτιρίων Δήμου Θηβαίων» με κωδικό MIS : 434215.

 

18ο.                 Έγκριση παράτασης εργασιών για το υποέργο με τίτλο : «Βελτίωση και ενεργειακή αναβάθμιση του παλαιού Δημαρχείου Θήβας» του ενταγμένου στο ΕΠ «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2007-2013» του έργου με τίτλο : «Βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης δημοτικών κτιρίων Δήμου Θηβαίων».

 

19ο.                 Λήψη απόφασης για την παράταση της σύμβασης εκποίησης ανακυκλώσιμου χαρτιού.

 

20ο.                 Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 23/2012 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με τον καθορισμό του ανώτατου επιτρεπτού χρηματικού ορίου κλήσεων κινητής τηλεφωνίας των αντιδημάρχων.

 

21ο.                 Διάθεση πίστωσης ποσού 500,00 € για έξοδα οργάνωσης Χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων έτους 2015.

 

                                                                                Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

                                                ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Μ. ΚΟΚΟΝΤΙΝΗΣ

Αφήστε μια απάντηση