You are currently viewing Θέματα συζήτησης Δημοτικού Συμβουλίου Θήβας

Θέματα συζήτησης Δημοτικού Συμβουλίου Θήβας

Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου» 

 

Δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του παλαιού Δημοτικού Καταστήματος του Δ.Θηβαίων, (Παλαιό Δημαρχείο οδός Πινδάρου & Οιδίποδος) στις 21 NΟΕΜΒΡΙΟΥ 2018 ημέρα TETAΡTH  και ώρα 18:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  Μ. ΚΟΚΟΝΤΙΝΗΣ

ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

 

 1. Περί του ζητήματος του δανείου και της υδροδότησης των οικιστών της Αλυκής της Τ.Κ. Ξηρονομής (θέμα προς συζήτηση μετά από αίτημα 14 δημοτικών συμβούλων).

 

 1. Έγκριση Εισηγητικής έκθεσης για την εκτέλεση του προϋπολογισμού γ’ τριμήνου οικ. έτους 2018 (σχετ. η υπ’ αριθ. 265/2018 απόφαση Οικον. Επιτροπής).

 

 1. Εισήγηση για ανάκληση της υπ’ αριθμ. 80/12-03-2018 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου για την επιπλέον επιχορήγηση της ΔΗΚΕΘ με το ποσό των 100,000€ για το έτος 2018.

 

 1. 6η Τροποποίηση Προγράμματος Επενδύσεων – Τεχνικού Προγράμματος έτους 2018.

 

 1. 10η Αναμόρφωση δημοτικού προϋπολογισμού οικ. έτους 2018.

 

 1. Έγκριση ενδοδικαστικού συμβιβασμού μεταξύ Δήμου Θηβαίων και «Σύμπραξη γραφείων μελετών ΝΑΜΑ Σύμβουλοι Μηχανικοί και Μελετητές Α.Ε., ΚΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Α.Ε. Κυριακή Μιχελάκου, Κωνσταντίνος Λιάτζας, Δημήτριους Νουσόπουλος, Γεώργιος Παπαγεωργίου, Χρήστος Στρατάκος», σχετικά με την με αριθ. Καταχ. ΑΓ 302/25-6-2018 αγωγή τους κατά του Δήμου Θηβαίων, για τον 1ο & 2ο οφειλόμενο λογαριασμό από το έργο «Μελέτη κατασκευής βιολογικού καθαρισμού και δικτύου αποχέτευσης Δ.Ε. Πλαταιών».

 

 1. Λήψη απόφασης για δικαστικό συμβιβασμό μεταξύ Δήμου Θηβαίων και «ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ ΚΑΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ – ΜΠΑΡΩΝΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ» που εδρεύει στη Θήβα (Αμφίωνος 40 ), με ΑΦΜ 998376337/ΔΟΥ Θηβών σχετικά με την με αρ. καταχ ΑΓ 138/26-3-2018 αγωγή του εναντίον του Δήμου.

 

 1. Έκφραση γνώμης για τις προτεινόμενες μεταβολές σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Θηβαίων για το σχολικό έτος 2019-2020.

 

 1. Λήψη απόφασης για τη ματαίωση ή μη της διαδικασίας απευθείας ανάθεσης με διαπραγμάτευση για την προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας, μετά από άγονο συνοπτικό διαγωνισμό.

 

 1. Αποδοχή απόφασης ένταξης της πράξης με τίτλο : «Κατασκευή παιδικών χαρών στην Τ.Κ. Ελεώνα και στη Δ.Κ. Βαγίων Δήμου Θηβαίων» στο πλαίσιο της Δράσης 2.2 του μέτρου 2 «Αναβάθμιση αστικού εξοπλισμού» του Άξονα 2 «Αστική Αναζωογόνηση 2017» του Χρηματοδοτικού προγράμματος «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» του Πράσινου Ταμείου, αποδοχή χρηματοδότησης και ορισμός υπόλογου διαχειριστή.
 2. Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου : «Aνάπλαση του Περιβάλλοντος χώρου της Κρήνης του Οιδίποδα στην Πλατεία Αγίων Θεοδώρων του Δήμου Θηβαίων».

 

 1. Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής διαφόρων εργασιών.

 

 1. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής για το έργο : «Δημοτική Οδοποιία Δημοτικής Ενότητας Θήβας».

 

 1. Ακύρωση της υπ’ αριθ. 313/2018 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου και λήψη νέας περί έγκρισης του Πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής των εργασιών : «Βελτίωσης αγροτικών οδών της Δημοτικής Ενότητας Πλαταιών».

 

 1. Έγκριση χορήγησης άδειας παραγωγού πωλητή λαϊκών αγορών στον κ. Σταματέλο Παναγιώτη του Χρήστου κατοίκου Τοπικής Κοινότητας Ελλοπίας του Δήμου Θηβαίων.

 

 1. Έγκριση σύνδεσης εισόδου-εξόδου σε αγροτεμάχιο ιδιοκτησίας Διαμαντή Παναγιώτη του Ευαγγέλου για αγροτική αποθήκη στη θέση «Μπάλτιζα» της ΤΚ Λεύκτρων του Δήμου Θηβαίων».

 

 1. Έγκριση χορήγησης άδειας εισόδου – εξόδου για αποθήκες (silo) στη θέση «Ζαχαρέζα» Καπαρελλίου του Δήμου Θηβαίων».

 

 1. Έγκριση χορήγησης άδειας εισόδου-εξόδου για βιομηχανία κατασκευής, εμφιάλωσης και εμπορίας φιαλιδίων, ιδιοκτησίας ΕΛΓΚΑΖ Α.Ε. στη θέση «Χαραϊντίνι» της Δ.Ε. Θήβας του Δήμου Θηβαίων (Σχετ. η υπ’ αρθ. 66/2018 απόφαση της Επ.Π.Ζ.).

 

 1. Έγκριση χορήγησης άδειας εισόδου-εξόδου σε αγροτεμάχιο ιδιοκτησίας Ευάγγελου Παπαδάκη στη θέση «ΤΖΑΝΑΝΑΝΗ” της Δημοτ. Ενότητας Βαγίων του Δήμου Θηβαίων (Σχετ. η υπ’ αριθ. 65/2018 απόφαση της Επ.Π.Ζ.).

 

 1. Λήψη απόφασης για την απαγόρευση της στάσης και της στάθμευσης απέναντι από ιδιωτικό χώρο στάθμευσης επί της οδού Γιαννακού μετά από αίτηση του κ. Αναστ. Παπασωτηρίου (σχετ. η 34/2018 Αποφ. Δημ. Κοιν. Θήβας)».

 

 1. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση μιας θέσης στάθμευσης ΑμεΑ έμπροσθεν οικίας στη οδό Ιοκάστης 10 στη Θήβα, μετά από αίτηση του κ. Κουτσοβασίλη Θεοφάνη (σχετ. η υπ’ αριθ. 68/2018 απόφαση της Επ.Π.Ζ.).

 

 1. Αποδοχή πίστωσης ποσού 20.180,54€ από το ΥΠ.ΕΣ. που αφορά κάλυψη δαπανών ενοικίασης χώρων στέγασης των ΚΕΠ έως και Γ’ τρίμηνο 2018 (Χρηματ. εντολή 63686/2018).

 

 1. Αποδοχή ποσού 185.220,00€ από το ΥΠ.ΕΣ. που αφορά 9η, 10η, 11η, και 12η τακτική επιχορήγηση 2018 για υλοποίηση έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων (πρώην ΣΑΤΑ) (Χρηματ. εντολή 119228/2018).

 

 1. Διόρθωση της υπ’ αριθ. 326/2017 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά τη διαγραφή χρέους Αικατερίνης Πετούση, ως προς τον αριθμό και την περιγραφή του χρηματικού καταλόγου.

 

 1. Επιστροφή ποσού 35,21€ ως αχρεωστήτως εισπραχθέντος των τριπλότυπων 2612Α/7-7-2016 ποσού 35,21€ που είχε εκδώσει η Ταμειακή Υπηρεσία Δήμου Θηβαίων διότι ο συγκεκριμένος χρηματικός κατάλογος ήταν προς διαγραφή στο όνομα του Κώνστα Αθανασίου του Γεωργίου.

 

 1. Διαγραφή ποσού 980,00€ από την χρηματικό κατάλογο 6/2018 που αφορά «Ενοίκιο καταστήματος Νο 8 στη Δημοτική αγορά για τους μήνες Αυγούστου έως Δεκεμβρίου 2018, λόγω αποχώρησης από το μίσθιο.
Facebook Comments Box

Αφήστε μια απάντηση