You are currently viewing Θέματα συζήτησης Δημοτικού Συμβουλίου Θήβας

Θέματα συζήτησης Δημοτικού Συμβουλίου Θήβας

Σας καλούμε όπως προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του παλαιού Δημοτικού Καταστήματος του Δ.Θηβαίων, (Παλαιό Δημαρχείο οδός Πινδάρου & Οιδίποδος) στις  10 IOYΛIOY  2019 ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 19:30 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας  διάταξης.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης κρίνονται ως κατεπείγοντα ως και η συνεδρίαση στο σύνολό της κατ’ άρθρο 65 παρ. 5 του Ν.3852/2010.

 

Πριν την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διατάξεως, ο Δήμαρχος Θηβαίων και το Δημοτικό Συμβούλιο θα βραβεύσουν τoν αθλητή του «Γ.Σ. Πίνδαρος  Θηβών»   και μέλος της  Εθνικής Ομάδος  Special Olympics  Παναγιώτη Εμμανουηλίδη για τις σπουδαίες του διακρίσεις στους Παγκόσμιους Αγώνες Special Olympics, που διεξήχθησαν στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα (Special Olympics Word Games Abu Dhabi 2019) όπου αγωνίστηκε ως μέλος της Εθνικής Ομάδας κατακτώντας την 1η θέση με την ομάδα της σκυτάλης στα 4 Χ 100 και το χρυσό μετάλλιο καθώς και την 4η θέση στα 1.500μ.

                                                                                                 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ      ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

                                                                                                          ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  Μ. ΚΟΚΟΝΤΙΝΗΣ


 

ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

 1. Έγκριση για τη χωροθέτηση της εμποροπανήγυρης, του κανονισμού λειτουργίας αυτής και των επιβαλλόμενων Τελών, για το έτος 2019.

 

 1. Έγκριση για την τροποποίηση της υπ’ αριθ. 161/2019 Α.Δ.Σ. περί 3ης Τροποποίησης Προγράμματος Επενδύσεων – Τεχνικού Προγράμματος 2019.

 

 1. Ανάκληση της υπ’ αριθ. 162/2019 Α.Δ.Σ. περί 3ης Αναμόρφωσης του δημοτικού προϋπολογισμού οικ. έτους 2019 και εκ νέου λήψη αυτής.

 

 1. Λήψη απόφασης για τη κοπή δέντρων και την απομάκρυνση υπόγειου κάδου απορριμμάτων στο χώρο που εκτελείται το έργο με τίτλο : «Κατασκευή χώρου νέας λαϊκής αγοράς και χώρων εμποροπανήγυρης.

 

 1. Έγκριση για την εκτέλεση του έργου «Συντήρηση γηπέδου Μπάσκετ στην Τ.Κ. Βαγίων της Δ.Ε.Βαγίων του Δ.Θηβαίων» με δαπάνες της εταιρείας «ROKAS RENEWABLES An Iberdrola Renewables Company» υπό την επίβλεψη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου και της Τεχνικής Έκθεσης του έργου που συνέταξαν οι Τ.Υ. του Δήμου, σύμφωνα με την παρ. 3 του αρθ.49 του Ν.4412/2016.

 

 1. Αποδοχή έγκρισης χρηματοδότησης της πράξης με τίτλο : «Αντικατάσταση αγωγού ύδρευσης οικισμών Αλυκής και Αγίου Νικολάου ΔΕ Θίσβης Δήμου Θηβαίων» στο πλαίσιο της ΣΑΕ 055 «Εκτέλεση εργασιών από τους ΟΤΑ της χώρας για την αντιμετώπιση του φαινομένου της λειψυδρίας» στο ΠΔΕ του Υπουργείου Εσωτερικών, αποδοχή χρηματοδότησης και ορισμός υπόλογου διαχειριστή.

 

 1. Αποδοχή επιχορήγησης Δήμου Θηβαίων στο πλαίσιο της ΣΑΕ 055 «Έργα και επενδυτικές δραστηριότητες των δήμων όλης της χώρας (ειδικό πρόγραμμα ενίσχυσης των δήμων)» του Προγράμματος “ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ” του Υπουργείου Εσωτερικών.

 

 1. Έγκριση Σχεδίου 1ης Τροποποίησης Απόφασης υλοποίησης με ίδια μέσα του Υποέργου με Α/Α (1): «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Θηβαίων με λειτουργία Παραρτήματος Κέντρου Ένταξης Μεταναστών» της ενταγμένης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Στερεά Ελλάδα 2014-2020” Πράξης «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Θηβαίων» με κωδικό ΟΠΣ (MIS):5002825.

 

 1. Έγκριση Σχεδίου 2ης Τροποποίησης Απόφασης υλοποίησης με ίδια μέσα του Υποέργου με Α/Α (2): «Λοιπές δράσεις για τη λειτουργία του Παραρτήματος Κέντρου Ένταξης Μεταναστών» της Πράξης «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Θηβαίων» με κωδικό ΟΠΣ (MIS):5002825.

 

 1. Αποδοχή όρων για τη λήψη επενδυτικού τοκοχρεωλυτικού δανείου από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, το οποίο εντάσσεται στο Πρόγραμμα “ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι”, σύμφωνα με το άρθρο 69 του Ν. 4509/2017 και την 13022/19-4-2018 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών Οικονομίας και Ανάπτυξης και Οικονομικών (ΦΕΚ 1377/τ.Β’/24-4-2018), όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ. 44173/24-8-2018 (ΦΕΚ3656/τ.Β’/27-8-2018) και ισχύει.

 

 

 1. Aποδοχή απόφασης ένταξης της πράξης : «Ανοικτά Κέντρα Εμπορίου Δήμου Θηβαίων» στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 01 “Ανάπτυξη επιχειρηματικότητας με Τομεακές προτεραιότητες” του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020”, αποδοχή χρηματοδότησης και ορισμός υπόλογου διαχειριστή.

 

 1. Λήψη απόφασης για την έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. του έργου «Κατασκευή χώρου νέας λαϊκής αγοράς και χώρων εμποροπανήγυρης».

 

 1. Λήψη απόφασης για την έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΤΗΣ ΚΡΗΝΗΣ ΤΟΥ ΟΙΔΙΠΟΔΑ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΗΒΑΙΩΝ».

 

 1. Λήψη απόφασης για την εξειδίκευση πίστωσης για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς υποσταθμού Μέσης Τάσης από την περιοχή του Βαρυκού στις εγκαταστάσεις της ΕΥΔΑΠ στην Τ.Κ. Μουρικίου του Δ.Θηβαίων.

 

 

 1. Έγκριση μελέτης του έργου : «Ασφαλτόστρωση δημοτικού δρόμου Δόμβραινα – Μακαριώτισσα Δήμου Θηβαίων».

 

 1. Έγκριση μελέτης με τίτλο : “Ολοκλήρωση έργου αγροτικής οδοποιίας αναδασμού στο Μελισσοχώρι Δήμου Θηβαίων».

 

 1. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου με τίτλο : «Κατασκευή αγωγού ομβρίων στην οδό Μαυροματοπούλου».

 

 1. Έγκριση χορήγησης παράτασης εργασιών για την εκτέλεση του έργου με τίτλο : «Κατασκευή παιδικής χαράς Πλατείας Δήμου Θηβαίων».

 

 1. Χορήγηση παράτασης εργασιών για το έργο με τίτλο : “Βελτίωση και αναβάθμιση κεντρικής πλατείας ΤΚ Μελισσοχωρίου του Δήμου Θηβαίων”

 

 1. Χορήγηση άδειας εισόδου – εξόδου σε πτηνοτροφείο ιδιοκτησίας Ιωάννη Αθαν. Βενιζέλου & ΣΙΑ ΟΕ στη θέση Κολονίτσα – Πυρί του Δήμου Θηβαίων.

 

 1. Αποδοχή ποσού 108.150,00€ από το ΥΠ.ΕΣ. που αφορά «Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων» (Χρηματ. Εντολή 44167/2019).

 

 1. Αποδοχή ποσού 138.915,00€ από το ΥΠ.ΕΣ. που αφορά 4η, 5η, 6η τακτική επιχορήγηση 2019 για υλοποίηση έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων (πρώην ΣΑΤΑ0 (Χρηματ. εντολή 43104/19).

 

 1. Αποδοχή ποσού 97.000,00€ από το ΥΠ.ΕΣ. που αφορά κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας έτους 2019 (χρηματ. εντολή 32304/2019).

 

 1. Αποδοχή ποσού 25.345,60€ από το ΥΠ.ΕΣ. που αφορά πρόστιμα Κ.Ο.Κ. το χρονικό διάστημα από 4/3/2019 έως και 2/5/209 (Χρηματ. εντολή 2584/19).

 

 1. Έγκριση χορήγησης άδειας πλανόδιου εμπορίου στον παραγωγό πωλητή  κ. Στέφα Παναγιώτη του Ευθυμίου, κατοίκου Δημοτικής Κοινότητας Βαγίων του Δήμου Θηβαίων.

 

Facebook Comments Box

Αφήστε μια απάντηση